Vilkår

Det er krav om formell oppmålingsforretning for å gjennomføre en grensejustering. Grensejusteringen skal ikke tinglyses, men det skal opprettes en grensejusteringsavtale hvor begge partene må signere.

Det er strenge krav for å få gjennomført en grensejustering. Disse vilkårene må oppfylles:

  • Arealet for hver av de involverte eiendommene kan bare økes eller reduseres med inntil 5 %, og maksimalt 500 m².
  • En eiendom kan bare avgi areal som i sum ikke overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
  • Verdien på de involverte eiendommene skal ikke redusere eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
  • Grensene kan ikke justeres i strid med planformål eller retningslinjer gitt i eller i medhold av annen lovgiving.
  • Kjøp av eiendom ved grensejustering må vurderes i forhold til konsesjonsloven.

Hvem kan kreve (rekvirere) grensejustering?

Grensejustering kan kreves av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, skal personer med signaturrett i firmaattest kreve grensejustering.

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Rekvisisjon om grensejustering skal bestå av følgende:

  • Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven.
  • Kartutsnitt hvor forslag til ny grense er tegnet inn. Utskrift fra Vestbykart, målebrev og matrikkelkart, eller situasjonskart kan brukes.
  • Dokumentasjon på beregning av grad av utnytting.

Husk at alle hjemmelshavere av berørte eiendommer må signere rekvisisjonsskjema.

Saksgang

Når rekvisisjonen er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler eller saken ikke kan gjennomføres som grensejustering, orienterer vi om dette.

Om kriteriene for grensejustering er oppfylt vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til hjemmelshavere samt berørte naboer til den aktuelle grensestrekningen. Varsel sendes minst 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted. I oppmålingsforretningen føres en protokoll der det framgår hvem som møtte, grensebeskrivelse, om det var enighet eller uenighet i påviste grenser, og andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.

Etter at oppmålingsforretning er avholdt vil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grensen. Matrikkelbrevet blir oversendt søker eller eier. Andre berørte parter får beskjed i eget brev. Det er 3 ukers klagefrist på gjennomføring av oppmålingsforretningen og matrikkelføringen.