Hvem kan søke?

Nærmiljøsammenslutninger som velforeninger, borettslag, boligsameier o.l., samt skoler og stønadsberettigede organisasjoner i Vestby kommune kan søke.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til:

  • nyanlegg og rehabilitering av anlegg (nærmiljøanlegg og lekeområder)
  • utstyr til nærmiljøanlegg og lekeområder
  • dekning av egenandelen i forbindelse med at det søkes om statlige midler til opparbeidelse av nyanlegg eller større rehabiliteringsprosjekter. 

Søknad

Søknaden merkes med "Nærmiljøtilskudd" og må inneholde:

  • Opplysninger om tiltak og om søker
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett som viser finansieringen

Det er ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen.

Søknad sendes til Vestby kommune.

Retningslinjer

Definisjon/avgrensning
Nærmiljøanlegg er enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet (trening, trim, idrettslek, sosiale møteplasser) beliggende i, eller i direkte tilknytting til
boligområder. Nærmiljøanlegget kan lokaliseres på et eget område eller inntil et skoleanlegg og/eller et idrettsanlegg. En samlokalisering med et skole- eller idrettsanlegg forutsetter at det er egenorganisert bevegelsesorientert aktivitet som primært skal utøves på anlegget, og at denne anleggstypen kommer i tillegg til anleggselementer som vanligvis inngår i skoleanlegg og
idrettsanlegg. Dette innebærer at det ikke vil bli gitt tilskudd til opparbeiding av nye lekeområder på skolene, men til utvikling og supplering av eksisterende aktivitetsområder.

Nærmiljøanleggene skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet. Anleggene skal være beregnet på egenorganisert bevegelsesorientert aktivitet, primært for barn og unge. Dette innebærer at krav til anleggets størrelse og utforming ikke vil være de samme som idrettens krav til ordinære anlegg.

Søknad
Søknadsfrist er 15. mars.
Søknader som innkommer etter søknadsfrist vil ikke bli behandlet.
Søknaden sendes til Vestby kommune, Resultatområde kultur, Postboks 144, 1540 Vestby.
Søknaden skal sendes inn av nærmiljøsammenslutningens eller organisasjonens hovedstyre og være undertegnet av enten leder eller kasserer.
Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon og vedlegg:
- årsmelding fra siste driftsår
- revidert regnskap fra siste driftsår
- spesifisert oversikt over de prosjekterte utgiftene

Hvem kan søke om tilskudd til nærmiljøanlegg?
Nærmiljøsammenslutninger som velforeninger, borettslag, boligsameier o.l., samt skoler og stønadsberettigede organisasjoner i Vestby kommune.

Formål  
Formålet med tilskuddet er å gi aktivitetstilbud til barn og ungdom høy prioritet, gjennom en styrking av innsatsen for utbygging og rehabilitering av møteplasser i nærmiljøet.

Grunnlag for tilskudd
Tilskuddets størrelse vurderes for hvert enkelt prosjekt.
Det kan gis tilskudd til:
- nyanlegg og rehabilitering av anlegg (nærmiljøanlegg og lekeområder)
- utstyr til nærmiljøanlegg og lekeområder
- dekning av egenandelen i forbindelse med at det søkes om statlige midler til opparbeidelse av nyanlegg eller større rehabiliteringsprosjekter. 

For spillemidler er det egne søknadsprosedyrer og søknadsskjemaer. For at en søknad om spillemidler skal bli godkjent, forutsettes det at prosjektet inngår i de prioriteringer av
nærmiljøanlegg som er vedtatt i Vestby kommunes kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Behandling
Søknader om tilskudd til nærmiljøanlegg behandles av administrasjonen.

Ved større investeringer i et anlegg må anleggsbygger redegjøre for fremdriften i prosjektet innen 6 måneder etter at tilsagnet er gitt. Utbetaling vil skje etter kultursjefens vurdering av fremdriften i prosjektet, og i løpet av samme kalenderår som tilsagnet er gitt. Dersom kultursjefen ikke finner fremdriften eller planen for videre fremdrift tilfredsstillende, kan midlene inndras. Søkeren står da fritt til å søke om midler året etter.

Ved ferdigstilling av anlegget skal regnskap med bilag for bruk av midlene til det omsøkte formål revideres av organisasjonens revisor og sendes Resultatområde kultur. Ferdigstilling av anlegget og innsending av revidert regnskap skal skje innen to år etter at tilsagnet er gitt, hvis ikke må midlene tilbakebetales.

Dette gjelder også for tilskuddsmidler brukt som egenandel i forbindelse med statlig spillemiddeltildeling. 

Retningslinjer vedtatt av Kommunestyret 14.03.2016, sak K-17/16.