Flyktningtjenesten bosetter flyktninger i Vestby kommune i henhold til politiske vedtak

Det er vedtatt at kommunen i en normal situasjon skal bosette 10 - 25 flyktninger per år. I tillegg kommer familiegjenforeninger med tidligere bosatte personer. Avtale om bosetting gjøres med Integrering- og mangfoldsdirektoratet, IMDi. I 2021 ble det bosatt 20 flyktninger i kommunen vår.

Med bakgrunn i flyktningstrømmen fra Ukraina vedtok kommunestyret et bosettingsmål på inntil 130 flyktninger i 2022. Det ble bosatt 101 flyktninger.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet Vestby om å bosette 130 flyktninger også i 2023. Kommunestyret vedtar bosettingsmål 13. februar 2023.

Bosetting av flyktninger

Flyktningtjenesten har ansvar for å 

 • fremskaffe egnede boliger for flyktningene
 • etablere flyktningene innenfor de gitte økonomiske rammer
 • gi nødvendig informasjon og oppfølging av den enkelte
 • koordinere kommunens øvrige tjenester
 • følge opp flyktningene inntil 5 år etter bosetting

Selvbosetting i Vestby kommune

Flyktninger som venter på å bli bosatt i en kommune kan finne bolig selv. En forutsetting for dette er at UDI har innvilget opphold.

Kommunen må forhåndsgodkjenne leiekontrakter og godkjenne en slik bosetting. Dette må avtales med NAV Vestby flyktningtjeneste. Bosetting må inngå i det antall bosettinger som er vedtatt av kommunestyret.

Ønsker du bosetting i Vestby? Da må du fylle ut dette skjemaet.  

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Flyktningtjenesten

 • har informasjonsplikt ovenfor de grupper som har rett/plikt til introduksjonsprogram eller norskundervisning med samfunnskunnskap
 • mottar og behandler søknader om norskundervisning, samt treffer vedtak om slik opplæring
 • fatter vedtak om deltagelse i introduksjonsprogrammet
 • formidler tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram som gis ved Ås læringssenter

Les mer om vårt tilbud om voksenopplæring

Lokalt integreringsarbeid

Flyktningtjenesten legger til rette for lokalt integreringsarbeid.

Voksenopplæring

Tilbud om voksenopplæring omfatter: 
 • Grunnskole
 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere etter introduksjonsloven og integreringsloven
 • Introduksjonsprogram
 • Norskprøven, samfunnskapsprøven og statsborgerprøven
 • Kveldskurs i norsk og engelsk

Klikk for utfyllende informasjon om voksenopplæring.