Bobiler

Kommunen har ikke egen septiktømmestasjon for bobiler per i dag, men arbeider for å få på plass tømmestasjoner for bobil.
Det finnes en rekke nettsider med oversikt over tømmestasjoner her i distriktet.

 

Fritidsbåter

Vestby kommune har tømmeforbud av båtseptik innenfor kommunens grenser og har i dag en tømmestasjon for fritidsbåter. I dag er det midlertidig begrensninger for denne tømmestasjonen som vi ber båteiere være obs på. Fritidsbåter som ikke går dypere enn 1,7 meter kan benytte septiktømmebrygge ved Son Gjestehavn.  
 
Tømmestasjonen i Son gjestehavn:
På grunn av at det fins forekomster av mudderbanker i båthavnen som følge av tilførsler av partikler fra leirvassdraget Hølenselva, kan båter som er dypere enn ca. 1,7 meter, gå på grunn når vannstanden er lav. Det er derfor planlagt mudring i elveløpet, men har vært utsatt på ubestemt tid grunn av kvikkleirefunn i området og da avhengig av godkjenning fra andre myndigheter. Vestby kommune ønsker å gjennomføre mudring i løpet av 2022/2023, uten å føre til uakseptabel spredning av forurensning under anleggsperioden og at sedimentene i dette området skal ha en bedre miljøkvalitet etter mudringen.
 
Bakgrunn for tømmeforbud og regelverk:
Vestby kommune har allerede i 2003 vedtatt en lokal forskrift om forbud mot å slippe ut kloakk fra skip, inkludert fritidsbåter som har toalett, innenfor kommunens grenser. Forskriften kom med bakgrunn i et samarbeid med andre kommuner i indre Oslofjord, hvor det var enighet om et felles totalforbud ut ifra hensynet til de belastninger indre Oslofjord allerede var utsatt for. 
 
Oslofjorden har i dag høy belastning med for høye tilførsler fra ulike forurensningskilder som bidrar til redusert vannkvalitet, og har innvirkning på de økologiske forholdene i fjorden. Båtseptik inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og smittestoffer, og kan medføre oppblomstring av giftproduserende alger samt at det har en estetisk side. 
 
Flere kommuner har innført tømmeforbud og i helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, er det tiltak som innebærer at det kan bli tømmeforbud for båtseptik i hele Oslofjorden. Det er dermed viktig å følge med på hvor det er lov å tømme og at båten er tilrettelagt teknisk sett for å tømme på mottaksstasjoner.
 
Du kan lese mer om dette her: