Hvem gjelder retten for?

Alle barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.

Vilkåret for at barnet skal ha krav til spesialpedagogisk hjelp er at barnet har et særlig behov for slik hjelp. Det vil si at barnet har behov som skiller seg fra, eller er mer omfattende enn de behov som barn på samme alder vanligvis har. Det kan være behov knyttet til barnets språklige eller sosiale utvikling, læring og forutsetninger. 

Hvis barnet har utsatt skolestart har barnet rett på spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 31 fram til barnet begynner på skolen. 

Barn i asylmottak har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis det er sannsynlig at de skal bo i Norge i mer enn tre måneder. 

Melding om behov for utredning

Når foreldrene eller barnehagen (eller andre instanser) er bekymret for et barns utvikling, sender de en henvendelse til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) om at de ønsker en utredning av barnet. Foreldre kan også selv be om sakkyndig utredning fra PPT dersom barnet ikke går i barnehage. Foreldre må gi skriftlig samtykke til at barnehagen kan melde behov for utredning fra PPT.Sakkyndig utredning fra PPT skal fastslå om barnet har et særlig behov og dermed behov for spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 31. Foreldre kan også selv ta kontakt med PPT for råd og veiledning. 

Enkeltvedtak

Det er kommunen som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 35. Før kommunen fatter vedtak må det være gjort en sakkyndig vurdering av PPT som fastslår at barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen må innhente samtykke fra foreldrene for å kunne fatte vedtak, jf. barnehageloven § 32. Vedtaket skal si noe om hva hjelpen skal gå ut på, hvor lenge den skal vare, hvilket timeomfang hjelpen skal ha, hvordan den skal organiseres, hvilken kompetanse de som gir hjelpen skal ha og tilbud om foreldreveiledning. Foreldre har, etter forvaltningslovens § 28, klagerett på vedtaket. 
Barnehagen har ansvar for at barnet får spesialpedagogisk hjelp gis i samsvar med vedtaket.

Hvis barnet flytter til ny kommune, skal vedtaket om spesialpedagogisk hjelp gjelde frem til den nye kommunen har fattet nytt vedtak i saken.

Plan for spesialpedagogisk hjelp

Når barnet har fått et vedtak om spesialpedagogisk hjelp, får barnehagen bistand fra Spesialpedagogisk barnehageteam som er tilknyttet barnehagekontoret i Vestby. Teamet består av spesialpedagoger som skal følge opp barn som har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogene veileder de ansatte i barnehagene og bistår barnehagen i å utføre noe av den spesialpedagogiske hjelpen direkte til barnet. Men det er primært barnehagens ansatte som utfører timene som barnet er tildelt gjennom vedtaket. Dersom barnet ikke går i barnehage blir den spesialpedagogiske hjelpen gitt i hjemmet. 

Barnehagen og spesialpedagogen samarbeider om å lage en plan for den spesialpedagogiske hjelpen som barnet skal motta i barnehagen. Planen tar utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen fra PPT samt barnehagens årsplan. Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. En gang i året skal det utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt, og en vurdering av barnets utvikling. Foreldrene og barnehagekontoret i Vestby kommune skal få denne oversikten og vurderingen.