Hvordan er folkehelsen i Vestby?

Kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, og være et grunnlag for gjennomføring av tiltak og beslutninger i folkehelsearbeidet.

Det er utarbeidet et oversiktsdokument som viser hvor kommunen skiller seg positivt og negativt ut.

Les mer om helsetilstand og påvirkningsfaktorer for folkehelsen i Vestby

Folkehelseprofil

Folkehelseinstituttet utarbeider folkehelseprofiler for alle landets kommuner, med temaområder som er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid. Her får man en pekepinn på hvordan det står til.

Se Folkehelseprofil for Vestby

Oppvekstprofil

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst:
• At barn og unge føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet.
• At barn og unge får god tilknytning til skole og etterhvert arbeidsliv.
• At barn og unge har god psykisk og fysisk helse.
• At barn og unge med innvandrerbakgrunn har de samme mulighetene som andre jevnaldrende.
• At familiens økonomi er trygg og forutsigbar og at familiens levekår er gode.

Denne første oppvekstprofilen presenterer statistikk for disse fem forholdene i kommunen.

Se Oppvekstprofil for Vestby