Sakens bakgrunn

Bakgrunn
I 2023 vedtok Vestby kommunestyre en kommuneplan som inkluderte videreføring av arealformålet forretning på IKEA-jordet.

Krav om lovlighetskontroll
Kommunestyrerepresentanter fra ulike partier krevde lovlighetskontroll av vedtaket. De påpekte at kommunen ikke hadde fulgt opp tidligere vedtak om å tilbakeføre området til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) etter at IKEA trakk seg fra planene om et varehus der.

Det ble også påpekt utydelig informasjon og saksbehandlingsfeil i høringsprosessen.

Kommunestyrets vurdering av lovligheten
Kommunen foretok en vurdering av lovligheten til vedtaket om kommuneplan. Konklusjonen til rådmannen var at vedtaket var lovlig fattet. Kommunestyret stemte enstemmig for rådmannens innstilling.

Konklusjon
Statsforvalteren har konkludert med at kommunestyrets vedtak om kommuneplan er lovlig og står uendret.

Statsforvalterens vedtak i saken er endelig og kan ikke påklages.