Påmelding og oppsigelse

SFO året starter 1. august til 31. juli påfølgende år. Frist for påmelding til høsthalvåret er 15.mars.

Oppsigelse og reduksjon av plass er 2 - to måneder og regnes fra påfølgende 1. i måneden. Plass kan ikke sies opp senere i vårhalvåret enn 1.mars, med virkning fra 1.mai.

Påmelding og oppsigelse til SFO kan gjøres her.

Plandager SFO

SFO sine plandager informeres det om direkte fra SFO ved skoleårets oppstart. Plandagene for SFO kan avvike fra skolen sine plandager. Dersom det er tvil om når plandagene er bes det kontakte den enkelte skoles SFO-leder. 

Oversikt over ferie og fravær i skoleåret finner du her.

Hva koster SFO?

Det betales for 11 måneder pr. år. Selv om en ikke bruker plassen maksimalt, må det allikevel betales for tilbudet en har akseptert. 

  • Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Opphold i skolens ferie- og fridager inngår i de faste oppholdssatsene.
  • Oversikt over hva du må betale finner du nede på siden under PRISER.
  • Det kan bli avkrevd ekstra betaling dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid.
  • Skjer ikke innbetalingen innen fristen kan plassen bli sagt opp.

Redusert foreldrebetaling

Det er per i dag ikke søskenmoderasjon i SFO. 

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling for barn i SFO på og gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov. Kost holdes utenom. 

Redusert foreldrebetaling
Redusert foreldrebetaling betyr at ingen husholdning skal betale mer enn seks prosent av sin inntekten for SFO-plass. Jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på SFO-plass. Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjema må leveres innen 1. juni for at det skal bli fattet vedtak med virkning fra august. Søknader mottatt gjennom skoleåret vil være gjeldende fra måneden etter at vi har mottatt søknad. 

Husholdninger med brutto årsinntekt lavere enn 650 100 kroner kan søke. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. 

Ved søknad om redusert foreldrebetaling kontrolleres husstandens samlede inntekt for å kunne behandle søknaden og fatte vedtak. Vestby kommune henter ut skatteinntekten fra skattemyndighetene. Har du ytterligere informasjon kan det legges ved søknaden.


Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov
Det henvises til opplæringsloven § 13-7 første ledd, og «barn med særskilte behov» må forstås i samsvar med lovbestemmelsen. Det skal ikke foretas en selvstendig vurdering av om det foreligger et særskilt behov etter forskriftsbestemmelsen. Det gis ikke noen nærmere anvisning på hva som menes med «barn med særskilte behov» i opplæringsloven § 13-7.

​«Skolefritidsordninga» forstås som den skolefritidsordningen kommunen velger å benytte for å oppfylle plikten etter opplæringsloven § 13-7. Det betyr at der kommunen velger å benytte seg av private for å oppfylle plikten til å ha et tilbud om skolefritidsordning for elever på 5.–7. trinn, vil slike skolefritidsordninger også omfattes av plikten til å tilby gratis skolefritidsordning.

Ordningene er hjemlet i forskrift til opplæringslova § 1B. Forskriften kan leses her.

Gratis SFO for 1. trinn og 2. trinn

Regjeringen har bestemt at alle barn på 1. og 2. trinn skal få 12 timer gratis SFO 12 timer hver uke fra 1. august 2023. Fra 1. august 2024 forventes det at 3. trinn inkluderes i denne ordningen.

Foresatte søker om SFO plass på vanlig måte. De 12 timene som er gratis vil komme frem som et fratrekk på fakturaen. 

Telefonnummer til SFO-basene

SFO ved: SFO-leder: Telefon:
Bjørlien skole Ellen Eliasson 468 98 167
Bjørlien skole Morgen SFO 474 69 013
Bjørlien skole 1.trinn 474 69 012
Bjørlien skole 2.trinn 932 14 963
Bjørlien skole 3.trinn 474 69 014
Bjørlien skole 4.trinn 941 39 478
Brevik skole Marianne Lien  
Brevik skole 1.trinn 404 26 318
Brevik skole 2.trinn 404 26 319
Brevik skole 3.-4.trinn 404 26 317
Hølen skole Anne Skorpen 64 98 93 93/ 934 47 635
Hølen skole 1. - 4. trinn 940 10 424
Son skole Monica Iversen Tagarira 64 98 07 65/ 977 15 701
Son skole 1.trinn 982 58 662 
Son skole 2.trinn 948 10 187
Son skole 3.trinn 982 58 663
Son skole 4.trinn 938 63 691
Vestby skole Marthe Arnesen  64 98 07 25
Vestby skole Base 1 404 26 331 
Vestby skole Base 2 404 26 332
Vestby skole Base 3 og 4 940 13 986
Kontaktdetaljer SFO basene, oppdatert 21.03.2024