Flyktningtjenesten bosetter flyktninger i Vestby kommune i henhold til politiske vedtak

Fra 2018 er det vedtatt at kommunen skal bosette 10 - 25 flyktninger per år. I tillegg kommer familiegjenforeninger med tidligere bosatte personer. Avtale om bosetting gjøres med Integrering- og mangfoldsdirektoratet, IMDi. For 2021 er det avtalt å bosette 21 flyktninger.

Ønsker du møte med oss?

Ansatte i flyktningtjenesten

Navn Funksjon Telefon
Dehab  Ghebreyohannes  Flyktningkonsulent  454 01 963
Callixte I. Buhake Flyktningkonsulent 466 39 726
Florence Na-A Haugen Programrådgiver 413 70 759
Morten Bøe Leder flyktningtjenesten 465 40 980

 

Bosetting av flyktninger

Flyktningtjenesten har ansvar for å 

  • fremskaffe egnede boliger for flyktningene
  • etablere flyktningene innenfor de gitte økonomiske rammer
  • gi nødvendig informasjon og oppfølging av den enkelte
  • koordinere kommunens øvrige tjenester
  • følge opp flyktningene inntil 5 år etter bosetting

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Flyktningtjenesten

  • har informasjonsplikt ovenfor de grupper som har rett/plikt til introduksjonsprogram eller norskundervisning med samfunnskunnskap
  • mottar og behandler søknader om norskundervisning, samt treffer vedtak om slik opplæring
  • fatter vedtak om deltagelse i introduksjonsprogrammet
  • formidler tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram som gis ved Ås læringssenter

Les mer om vårt tilbud om voksenopplæring

Lokalt integreringsarbeid

Flyktningtjenesten legger til rette for lokalt integreringsarbeid.