Vestby kommune har en unntaksordning som innebærer at krav til veiopparbeidelse i pbl. § 18-1 kan fravikes, mot at tomteeier:

  1. Innbetaler tomtens andel av strøkets kalkulerte kostnader til veiopparbeidelse til et kommunalt veifond og
  2. Tinglyser en veierklæring som gir kommunen rett til å overta eiendommens regulerte veigrunn vederlagsfritt på et senere tidspunkt når veien skal bygges.

Bruk av denne unntaksordningen er en del av resultatområde plan, bygg, geodata (PBG) sitt forvaltningsansvar etter plan- og bygningsloven.

Det er kommunalteknisk avdeling som vurderer om den faktiske veistandarden er i samsvar med kommunens planer/krav.