Handlingsplanen viser at kommunen i denne perioden skal fokusere på bekjempelse av de artene som utgjør det største problemet, med noe oppfølging og overvåking av andre arter som er registrert.

De prioriterte artene vil være kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, parkslirekne og rynkerose. Handlingsplanen ble behandlet og vedtatt i plan- og miljøutvalget den 02.03.2017. Hele dokumentet kan du åpne ved å trykke på linken til høyre på siden.

Kommunen har et godt samarbeid med Naturvernforbundet i Vestby. Naturvernforbundet vil være med på arbeidet og gjøre en innsats for å fjerne forekomster og begrense videre spredning av fremmede arter.

Bakgrunn for arbeidet

I global skala er spredning av fremmede arter betraktet som en av de største truslene mot naturmangfoldet. I Vestby kommune er det mange registreringer av fremmede arter, i hovedsak planter. Artsdatabanken har utarbeidet en norsk svarteliste for arter – hvor den nyeste versjonen er fra 2012. Denne ble utarbeidet gjennom en vurdering av fremmede arters økologiske risiko. Arter som gjennom vurderingen havnet i kategoriene høy risiko og svært høy risiko utgjør norsk svarteliste 2012.

Fremmede arter kan utgjøre en trussel mot stedegent biologisk mangfold på flere ulike måter. 

En fremmed art eller genetisk variant av en art kan: 

  • Utrydde andre arter eller populasjoner og i verste tilfelle forandre hele økosystem.
  • Konkurrere med hjemmehørende arter om de samme ressursene, for eksempel byttedyr, eller for planters vedkommende lys, vann og næringsstoffer.
  • Være bærere av sykdommer eller parasitter som angriper stedegne arter.
  • Blande seg med lokale populasjoner og føre til genetisk forurensning/utvanning.
  • En bieffekt av fremmede arter er bruken av ulike sprøytemidler for å kontrollere og bekjempe disse artene. 

Hva kan du gjøre?

Som privatperson har man et ansvar for å ikke bidra til spredning av fremmede arter ut i norsk natur. For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig å levere avfall til hageavfallsmottakene i kommunen. Finn mer informasjon på Movar sine hjemmesider. Det er gratis å levere hageavfall til mottaket. For andre typer avfall må du betale. Derfor er det lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre flere runder. Frukt og frø av fremmede arter bør leveres til forbrenning på mottaket.

Kommunen ønsker også hjelp til kartlegging av fremmede arter i kommunen. Dersom du vet om eller kommer over forekomster av slike arter kan du registrere dine funn til kommunen via registreringsskjemaet nedenfor.

Du kan også registrere funn digitalt på siden Artsobservasjoner. Her velger du for eksempel ”Rapportsystemet for vekster”. Ved å logge inn med bruker kan man registrere art, lokalitet og tidspunkt for observasjonen. Slike registreringer blir åpent tilgjengelig via Artsdatabanken, og vil være til stor hjelp når kommunen skal vurdere videre arbeid med bekjempelse