Bakgrunn og formål for revisjonen

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en oppdatert forskrift som er bedre tilpasset dagens forhold. I forslaget til ny forskrift er tilknytningsgebyret utformet slik at boligeiendommer skal betale per boenhet, mens næringseiendommer skal betale etter kategorier avhengig av utvendig diameter på stikkledningen. En fast sats basert på behovet man har for vannkapasitet oppleves å være mer rettferdig for abonnentene enn en sats som for eksempel er avhengig av størrelse på bygningen. 

Ny vann- og avløpsforskrift foreslår å videreføre et todelt årsgebyr for både vann og avløp, med en fast og en variabel del. Det er foreslått at boligeiendommer skal betale et fastgebyr per boenhet, mens næringseiendommer skal betale fastgebyr etter fastsatte kategorier basert på utvendig diameter på stikkledningen. Bakgrunnen for inndelingen i kategorier er at kommunen må ta hensyn til at kommunens infrastrukturkostnader knyttet til vann og avløp er forholdsmessig høyere for næringseiendommer med stort vannbehov enn for en boligeiendom.

Den variable delen av gebyret fastsettes som hovedregel etter målt forbruk, men for abonnenter som enda ikke har montert vannmåler må kommunen stipulere forbruket. Ved stipulert forbruk foreslås det i ny forskrift at forbruket beregnes ut fra eiendommens bruksareal (BRA) etter NS-3940, i henhold til et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum. I forslag til ny forskrift foreslås det en omregningsfaktor på 1,2 m3 per m2 bruksareal.

Du kan lese mer om forslaget i dokumentene vi har lagt ved i avsnittet under.

Delta på høring

Frist for høringssvar er 15. august 2024. Du kan gi din tilbakemelding via