Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.
 

Hvem kan komme med merknader?
Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst én avis. 
 

Hva skjer etter at høringen er utgått?
Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?
Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Varsel om oppstart av planarbeid for felt B1 og B/T2 Wessel Hage i områdeplan for Vestby sentrum - Frist 3. januar 2023

På vegne av Wessel Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for felt B1 og B/T2 Wessel Hage i Vestby. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 9/68, 9/69, 9/71, 9/72, 9/78, 9/79, 9/85 m. flere. Planområdet er på om lag 11daa, og ligger i Vestby sentrum. Planinitiativet forholder seg til gjeldende regulering: Områderegulering Vestby sentrum og Vestby kommuneplan 2019-2030 Arealdel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på felt B1 og bolig i mulig kombinasjon med tjenesteyting på felt B/T2, hvor målsetningen for området følger intensjonen i vedtatt områderegulering for Vestby sentrum. Visjonen for prosjektet er et godt og inkluderende bomiljø med en bymessig karakter. Planen er i startfasen, og det er ikke gjort avklaringer på detaljnivå.

Kommunen har i referat fra oppstartsmøte den 1. november 2022 fastslått at det ikke er krav om konsekvensutredning.

Planavgrensning - Wessel Hage

Høring - Lokal forskrift om forbudssone for bruk av fyrverkeri i Son - Frist 21. januar 2023

Revisjon av Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Son ble vedtatt av kommunestyret i Vestby i juni 2022. Et av tiltakene som ble vedtatt var å fastsette en lokal forskrift om forbud mot fyrverkeri i en avgrenset del av Son, for å erstatte kommunestyrets vedtak fra 1993 om et fyrverkeriforbud for en begrenset del av Son sentrum.

Høringen er åpen for alle. Området som er foreslått som forbudssone for fyrverkeri i forslaget til lokal forskrift samsvarer med Riksantikvarens avgrensning av NB!-område Son, og er utvidet i forhold til området som er beskrevet i kommunestyrets vedtak om fyrverkeriforbud fra 1993.

Forbudssone for bruk av fyrverkeri i Son.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering - Vestby pukkverk - Frist 30. desember 2022

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Vestby pukkverk. Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan jf. plan- og bygningslovens § 12-3.

Innenfor området foreligger en eksisterende reguleringsplan. Formålet med omreguleringen er å legge til rette for langsiktig drift - og ny utvikling i pukkverket.

Planområdet har en total størrelse på ca. 330 daa, og omfatter eiendommene Gnr/bnr. 1/91, gnr/bnr. 81/4, gnr/bnr. 81/10, gnr/bnr. 10/5, gnr/bnr. 169/10 og gnr/bnr. 1/1.

Det varslede planarbeidet er nærmere beskrevet i vedlegg 1- planinitiativet og vedlegg 3 - planprogram.

Kartutsnitt - Ny plangrense - Vestby pukkverk

Offentlig ettersyn - Detaljregulering - Ny hovedvannforsyning Rykkin-Liabråten - Frist 15. desember 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Planforslaget omfatter flere eiendommer, og berører deler av, gnr./bnr. 131/1, 131/3, 131/6, 131/8, 131/9, 132/1, 132/6, 132/9, 132/1163, 132/1175, 132/1179, 136/1, 136/2, 136/27, 136/59, 163/2 og 164/3, hvor det foreslås regulert ny hovedvannledning. Den planlagte nye traséen for vannforsyning med tilhørende ventilkammer og veistrekninger, strekker seg over varierende landskap og arealbruk, blant annet dyrket mark, skog og vei. Majoriteten av traséen ligger i, eller i tilknytning til LNFR-areal jf. kommuneplanens arealdel.

Hovedvannledning - Rykkin-Liabråten