Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

Hvem kan komme med merknader?

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader. Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst én avis. 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess - Ramme gård - Formålsskifte - Frist 21. mai 2024

Plansjefen har 22.04.2024 fattet vedtak for reguleringsendring gjennom forenklet planprosess for Ramme gård (planID: 0152). Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringen av reguleringsplanen omfatter formålsskifte mellom to like store områder. Bakgrunnen for endringen er at endret formål passer bedre til dagens og den fremtidige bruken av områdene. Formålene som er endret, er landbruksformål og næringsformål. Området som lå under landbruksformål er endret til næringsformål da området inneholder gårdsbutikk, kafe, undervisningslokaler, billettsalg og uteområder for publikum som besøker Ramme. Området som lå under næringsformål er endret til landbruksformål da området inneholder en bolig, bod og garasjebygg som primært er tilknyttet til gårdsdriften.

Hensynssonene som ligger over områdene, er opprettholdt.

Kartutsnitt - Ramme gård - Endring av reguleringsplan

Gi dine innspill til «Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås». Frist 31. mai 2024

Kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås har utarbeidet et felles forslag til strategier for å sikre et sterkt jordvern.  Forslag til «Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås» datert 19. januar 2024 er politisk førstegangsbehandlet i alle kommunene, og det er vedtatt at det sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Kyr på jorde Foto: Lars Martin Julseth

IKEAs byggeplaner i Vestby ble stoppet ulovlig

Vestby kommune mener departementets vedtak om byggeforbud for IKEA er ugyldig. Vedtaket er fattet på feil grunnlag og uten lovhjemmel. Blir vedtaket stående, vil det signaliserer en ny praksis om at staten vil gripe inn i lovlig fattede kommunale vedtak om bruk av areal. 

IKEA logo Illustrasjon: IKEA.com

Kunngjøring: Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy, Vestby kommune 

Det er utarbeidet ny forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Vestby kommune, etter at den gamle forskriften ble opphevet da ny havne- og farvannslov trådte i kraft. Ny forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Vestby kommune ble fastsatt av Vestby kommunestyre 8. mai 2023.
Havna i Son Foto: Nina Ludvigsen