Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.
 

Hvem kan komme med merknader?
Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst én avis. 
 

Hva skjer etter at høringen er utgått?
Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?
Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Forslag til retningslinjer for reklame i kommunale idrettsanlegg. Frist 1. september 2022!

Vestby kommune får årlig henvendelser fra lag og foreninger om montering av skilt- og reklameinnretninger i de kommunale idrettsanleggene. 
 
Vi har derfor laget forslag til retningslinjer for reklame i kommunale idrettsanlegg. Forslaget sendes nå ut på høring med frist for innspill 1. september.
Retningslinjene skal vedtas av kommunestyret til høsten. 
Grevlingen flerbrukshall

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Hellerud - Frist 22. august 2022

På vegne av tiltakshaver Hellvik Hus Follo Eiendomsutvikling varsles det i henhold til plan- og bygningsloven §12-8 oppstart av detaljregulering for Hellerud. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

Planområdet ligger litt nordøst for Vestby sentrum. Området som skal bygges ut består av deler av gbnr. 12/9 og gbnr. 11/23.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for sentrumsnære boliger. Området er ikke tidligere regulert. Planområde er ca. 5 daa. Planen vil legge til rette for småhusbebyggelse i to etasjer. Atkomst til nytt boligområde blir via Gamle Solevei.

Planavgrensning - Detaljregulering for Hellerud