Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du høringer og kunngjøringer som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Offentlig ettersyn. Store Brevik. Områderegulering. Frist 01. desember 2021

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge ovennevnte områderegulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Bakgrunnen for områdereguleringen er en avtale mellom kommunen og Store Brevik velforening fra 2016, der det er avtalt at kommunen gjennom en reguleringsplan skal avklare eiendomsforholdene i området. OBOS eier store deler av området i dag, men det er ønskelig med overskjøting av offentlige veier til kommunen og offentlige friområder og fellesarealer til Store Brevik Velforening. Områdereguleringen skal erstatte 10 reguleringsplaner og 3 bebyggelsesplaner. Dette vil forenkle byggesaksbehandlingen for tiltak innenfor området.

Nærmere opplysninger om planforslaget finnes under vedlegg her på siden.

Store Brevik. Plankart

Pepperstad nord. Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering. Frist 15. oktober 2021

På vegne av OBOS Block Watne AS varsles det om igangsetting av detaljregulering av gnr. 6 bnr. 205 mfl. i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.

Planområdet som skal bygges ut er på 124 daa, og ligger på Pepperstad nord ved Hvitstenveien. 
Arealet er avsatt til fremtidige boliger i kommuneplanen og omfattes av områderegulering for Pepperstad nord. Planområdet inkluderer i tillegg 3 - 4 alternative løsninger for gang- og  sykkelvei frem til eksisterende gang- og sykkelløsninger som går videre til Vestby sentrum. Endelig avgrensning av planområdet vil bli gjort i planprosessen.

 

Avgrensning for det igansatte planarbeidet er markert med sort stiplet linje
1