Anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag og beskrivelse kunngjøres april/mai og kontrahering av entreprenør er planlagt mai/juni. Det arbeides for byggestart ca 20. juni. 

Grøntrabatt med trær. Illustrasjon
Grøntrabatt med trær. Illustrasjon

Garderveien som hovedgate i Vestby sentrum

Oppbyggingen av gaten er planlagt med kjørebane på 6,5 m med 2,25 m grøntrabatt, 2 m sykkelfelt med rød asfalt og 3 meter fortau i granitt med overflatevarme på hver side av kjørebanen. I grøntrabattene er det avsatt plass til planting av middels høye trær. Gatesnittet sees i illustrasjonen. 

Klima- og miljøprofil

Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet.

 I 2050 skal Vestby være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent. For å nå dette målet må kommunen være sitt ansvar bevisst, og sette krav i egne anskaffelser for å nå dette målet. 

I anbudet for Garderveien er det satt helt konkrete krav til miljø for å legge til rette for dette. I prosjektet er det satt krav om at minst 60% av bruken av anleggsmaskiner skal være utslippsfrie. Slike krav bidrar aktivt til å redusere tiltakets påvirkning på klimaet. Kravet til utslippsfrie anleggsmaskiner er ikke bare positivt for klimaet, det er også et praktisk tiltak som vil redusere den lokale luftforurensning og støy. Tiltaket vil også være positivt for naboer og andre som ferdes i Vestby sentrum under byggeperioden. 

For å legge til rette for elektriske anleggsmaskiner skal Vestby kommune etablere en nettstasjon i tilknytning til anleggsområdet for hurtiglading av elektriske anleggsmaskiner. Et annet viktig grep som blir gjort er at det settes konkrete krav til miljøvennlig transport av masser inn og ut av området. Nåværende kantsteiner og storgatestein skal gjenbrukes, noe som vil redusere behovet for transport.

Akershus fylkeskommune (AFK) er veieier

Når Garderveien er ferdig bygd er det Akershus fylkeskommune som skal overta veien og drifte denne etter tre år. Garderveien er en fylkesvei. Det er derfor AFK som setter krav til kvaliteten på blant annet asfaltbelegget. Dette kan produseres med lavtemperatur som minsker miljøutslipp, noe AFK aksepterer. Betongkonstruksjoner (kummer og lignende) er framstilt med lavt utslipp av karbon (CO2).

Hensyn til gående og syklende i byggeperioden

Det settes krav til entreprenør om å skilte og legge til rette for at gående og syklende skal ha framkommelighet gjennom Garderveien under byggeperioden.

Omkjøringsvei for biltrafikk i byggeperioden. Illustrasjon
Omkjøringsvei for biltrafikk i byggeperioden. Illustrasjon

Omkjøringsvei for biltrafikk i byggeperioden

Det skal bygges en omkjøringsvei som skal være klar til Mølleveien stenges. Omkjøringsveien vil sikre adkomst for biltrafikk til Coop Extra, Vestbytorget, Mølleveien 3 og Vestby Mølle.

 

Hovednett for avfallssug (AFS) og fjernvarme i Garderveien

Leverandøren av AFS (Envac AS) og fjernvarme (Nydalen Energi AS) vil stå for legging av hovednettene sine gjennom Garderveien. Dette vil skje når veien og grøftene er åpne, og skjer samtidig med all annen infrastruktur knyttet til VA, EL og fiber.

Fase 1 Kartillustrasjon
Fase 1 Kartillustrasjon

Endring av kjøremønster i byggeperioden - Fase 1

Byggingen av Garderveien del 1 er delt inn i tre byggefaser:

I første fase skal rundkjøringen rett syd for Sentrumsbrua omgjøres til et T-kryss. Dette medfører at trafikken må stenges på sydsiden av brua, i Kroerveien ved Thorvaldsengården og i Garderveien nord for innkjøringen til Mølleveien/Rådhusgata.

Trafikk fra nord
Biltrafikken og kollektivtrafikken må kjøre Kirkeveien til rundkjøringen Osloveien, og deretter Osloveien sørover til krysset Garderveien for så å kjøre inn til Sentrumsveien fra sør. Sentrumsveien blir gjennomfartsvei til Kroerveien. Ruter legger om rutetabeller i henhold til dette, og det etableres to midlertidige kantstopp i Sentrumsveien til erstatning for stoppene i Garderveien.

Trafikk fra sør
Bil- og kollektivtrafikk benytter Osloveien – Garderveien – Sentrumsveien – Kroerveien. Trafikk som skal til Mølla, Mølleveien 3, Vestbytorget og Coop Extra kan benytte Garderveien og Mølleveien som før. Ruter legger om rutetabeller i henhold til dette, og det etableres to midlertidige kantstopp i Sentrumsveien til erstatning for stoppene i Garderveien

Fase 2 Kartillustrasjon
Fase 2 Kartillustrasjon

Endring av kjøremønster i byggeperioden - Fase 2

Sentrumsbroen åpnes for bil- og kollektivtrafikk mot Kroerveien.

Trafikk fra nord: 
Biltrafikken og kollektivtrafikken kjører over sentrumsbroen som før, men kan kun kjøre Kroerveien videre. Hvis du skal inn i sentrum er det Sentrumsveien som benyttes. Mølleveien stenges, og trafikk til Mølla, Mølleveien 3, Vestbytorget og Coop Extra må benytte omkjøringsveien som bygges fra adkomst sør for Coop Extra og inn i området. 

Trafikk fra sør: 
Bil- og kollektivtrafikk benytter Osloveien – Garderveien – Sentrumsveien – Kroerveien. Trafikk som skal til Mølla, Mølleveien 3, Vestbytorget og Coop Extra benytter omkjøringsveien som bygges fra adkomst sør for Coop Extra og inn i området. 

Ruter legger om rutetabeller i henhold til dette, og det etableres to midlertidige kantstopp i Sentrumsveien til erstatning for stoppene i Garderveien. 

Fase 3 Kartillustrasjon
Fase 3 Kartillustrasjon

Endring av kjøremønster i byggeperioden - Fase 3

Fase 3 omfatter bygging av kryss Garderveien-Sentrumsveien, og tilpasning av Garderveien til eksisterende Gardervei videre sørover. Garderveien fra sentrumsbroen og videre forbi Vestbytorget er åpnet, og Mølleveien er åpnet igjen, med tilpasning mot ny Gardervei. 

Trafikk fra nord: 
Biltrafikken og kollektivtrafikken kjører over sentrumsbroen som før, men kan kun kjøre Kroerveien videre med mindre du skal inn Mølleveien for tilgang til Mølla, Mølleveien 3, Vestbytorget og Coop Extra. Hvis du skal inn i sentrum er det Sentrumsveien som benyttes. 

Trafikk fra sør: 
Bil- og kollektivtrafikk benytter Osloveien – Garderveien – omkjøringsveien – Garderveien (i krysset Mølleveien-Garderveien). I krysset Garderveien-Kroerveien kan du enten kjøre mot Kroerveien, eller over sentrumsbroen. 

Ruter legger om rutetabeller i henhold til dette. Nybygd kantstopp ved Rådhusgata benyttes til avstigning. Det må etableres midlertidig kantstopp i Mølleveien for påstigning. Dette avklares med Ruter.