Planforslaget omfatter regulering av gang- og sykkelvei mellom Berg og Pepperstad. Plan- og miljøutvalget vedtok å anlegge gang- og sykkelveien på østsiden av Erikstadveien. Traséen videreføres fra busstoppet ved Moradammen fra eksisterende undergang og krysser over til vestsiden av Erikstadveien i undergang ved avkjøringen til Sandåsstubben. Herfra går traseen på vestsiden av Erikstadveien langs boligfeltet på Berg fram overgang ved avkjøringen til Svartedal. 

Du kan si din mening

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget. Merknaden vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vurderer merknaden før planforslaget sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunens nettsider omtrent en uke før saken skal behandles. 

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme merknadene som har kommet inn. Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret i februar 2024.

Frist for merknader

Merknader til planforslaget sender du innen 2. november 2023 i brev til Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby.

Du kan også benytte e-post post@vestby.kommune.no  eller registrere merknader i selvbetjeningsportalen.