Merknader

Frist for merknader og innspill var 24. februar 2022.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling.