Kort om tilskuddet

Formålet er å gi barn og ungdom som lever i familier med lavinntekt en starthjelp til deltakelse i regelmessig fritidsaktivitet
Målgruppen er barn og ungdom 5-18 år bosatt i Vestby kommune med reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi
Aktivitetsstøtte kan innvilges til medlems- og treningsavgift til organiserte fritidsaktiviteter, samt støtte til turer, treningsleir, cuper, stevner og utstyr knyttet til aktiviteten. 
Det gis inntil 2 500 kroner i støtte per barn, per semester. 
Det kan kun søkes om ett semester av gangen.
AlleMed-potten kan gi støtte til inntil fire semester for stabilisering i fast fritidsaktivitet. 
Barn og ungdom som ikke deltar i annen fritidsaktivitet blir prioritert.  
Privatpersoner kan ikke søke selv.
 
AlleMed-potten er ikke en ordning for langvarig økonomisk støtte. Vi anbefaler at dette er med i vurderingen ved valg av fritidsaktivitet. Dersom det er behov for økonomisk støtte over lenger tid, bør familiene få informasjon om at Vestby kommune tilbyr samtale med økonomisk rådgiver. Ansatte i Vestby kommune kan hjelpe til med å knytte kontakt. Les mer om dette tilbudet her.

Hvem kan søke?

Søker er en kontaktperson for barnet eller ungdommen. Dette kan være:
 • Ansatte i kommuneorganisasjonen (for eksempel lærer, helsesykepleier, saksbehandler o.l.)
 • En trener, instruktør e.l. tilknyttet den aktuelle aktiviteten.  
 
Familier og enkeltpersoner kan ikke søke selv, men kan ta kontakt med aktuelle søkere. Søkeren vurderer om barnet/ungdommen trenger tilskudd.

Søknaden vurderes etter følgende punkter

Informasjon om søker
 • Søker er en kontaktperson (lærer, trener e.l.) for barnet eller ungdommen.

Aktivitetstype og innhold

Aktiviteten må være

 • Fast eller gjennomføres jevnlig over en periode, altså ikke kurs av kortere varighet
 • Må holde til i Vestby kommune

Situasjon og tilrettelegging

Søknaden skal inneholde

Informasjon om 

 • Søker har undersøkt mulighet for prøveperiode i aktiviteten
 • Eventuell prøveperiode er gjennomført
 • Barnet eller ungdommen det søkes for deltar på andre aktiviteter
 • Barnet eller ungdommen det søkes for har deltatt på ulike aktiviteter tidligere og kort om erfaringer herfra
 • Hvordan søker vil ha kontakt med familien videre for å få følge opp deltakelsen

Annen finansiering

Søknaden skal inneholde informasjon om andre løsninger

 • Informasjon om familien får annen støtte til samme formål
 • Bekreftelse for at søker har kontaktet aktuell aktivitet og undersøkt mulighet for
  • Støtte til del-/fullfinansiering hos aktuell aktivitet.
  • Deling av medlemskontingent/ aktivitetsavgift i flere avdrag er sjekket ut.

Hvordan behandles søknaden?

Hvordan behandles søknadene? 

 • Ansatte ved Ung Arena Vestby mottar og vurderer søknadene etter retningslinjene for AlleMed-potten. 
 • Søknadene behandles fortløpende. 
 • Alle som har søkt får skriftlig tilbakemelding på om det er blitt innvilget støtte eller ikke.
Kommuneorganisasjonen kan tildele støtte så lenge det er midler i tilskuddsordningen. De som behandler søknadene skal jobbe for å fordele midlene rettferdig slik at flest mulig barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter
 
Eventuelt innvilgede beløp utbetales direkte til aktivitetstilbyder. 
 
Midlene i ordningen er begrenset. Det innebærer at søkere ikke er garantert å få innvilget tilskudd, selv om alle kriteriene for å få tilskudd er oppfylt.

Arbeidet med behandling av søknadene er forankret i arbeidsgruppen. Det er en anonymisert gjennomgang av behandlede søknader i arbeidsgruppen hvert kvartal. Vi behandler personopplysninger etter gjeldende lovverk.

Hvordan søke?

Last ned skjemaet og fyll ut søknad digitalt. Foresatte skriver under vedlagt samtykkeskjema. Last opp utfylt dokument gjennom kommunens eDialog, som du finner under AlleMed-potten på kommunens hjemmeside. Skriv AlleMed-potten 2024 i søknadsfeltet.

Samtykke fra foresatte skal følge søknaden. Søknad og samtykkeerklæring finner du her