Arbeidet med revisjonen er i gang og kommunen ønsker medvirkning fra berørte beboere/eiere, næringsforening, velforening og instanser med ansvar for kulturminneforvaltning. Revisjonen gjennomføres av Vestby kommune med bistand fra brannvesenet, Mosseregionen brann og redning.

Som et ledd i den ønskede medvirkningen inviterte kommunen til åpent informasjonsmøte i kultursalen på Grevlingen tirsdag 30. november 2021 kl. 16.30 – 18.30 (det tas forbehold som følge av endrede smittevernregler).

Det vil bli gitt anledning til å komme med muntlige innspill og tilbakemeldinger i en tidlig fase av arbeidet på dette møtet. Det vil senere i prosessen bli anledning til å gi skriftlige høringssvar når revidert plan legges frem til offentlig ettersyn.

Det forventes at revisjon av brannsikringsplanen, med forslag til hvilke brannsikringstiltak som anbefales gjennomført, blir behandlet og vedtatt av kommunestyret innen fristen for søknad om tilskudd til brannsikringstiltak i tett trehusbebyggelse fra Riksantikvaren høsten 2022.

Svarskjema

For at informasjonen skal kunne vurderes og benyttes i revisjonen må det settes en kort frist for å melde tilbake til kommunen. Fristen var 17. desember 2021.
 
Revisjon av brannsikringsplanen, med forslag til hvilke brannsikringstiltak som anbefales gjennomført, planlegges 1. gangs behandlet av plan og miljøutvalget i slutten av februar 2022.