Generelt

Brøytemannskap har døgnkontinuerlig vakt fra 15.oktober til 15.april.

Brøyting og strøing skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem.

Fortau og gang-/sykkelveier skal brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Hvilken forventning kan du ha til våre tjenester?

Brøyting:

 • Det skal normalt ikke være mer enn 10 cm løs snø i veibanen. Brøyting igangsettes senest når det er 10 cm snø.
 • Det skal normalt ikke være tykkere såle av is og hardpakket snø enn 5 cm.
 • Hvis mulig skal hovedveier være brøytet før kl 06:00 og de øvrige før kl.07:00
 • Ved store snømengder skal det snarest, etter ordinær gjennombrøyting:
  • benyttes snøfreser slik at full veibredde opprettholdes.
  • ryddes i kryss slik at frisikt oppnås
 • Skader på private eiendommer og anlegg som en følge av brøytingen erstattes.

Strøing:

 • Strøing foretas når forholdene tilsier det.
 • Salting skal begrenses. Kun utvalgte veistrekninger (bratte bakker) saltes ved behov.
 • Salting av fortau utføres normalt ikke.

Som innbygger håper vi du har forståelse for at:

 • Biler skal ikke parkeres eller hensettes i kjørebanen til hinder for brøyting og strøing. 
 • Eiendommer langs kommunal vei må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsel og areal, f.eks. gressplen.
 • Innbyggerne må selv fjerne brøytekant ved egen innkjørsel.
 • Snø fra egen eiendom skal ikke legges i offentlig veigrunn.
 • Privat vegetasjon må fjernes dersom denne henger ut i kommunal veigrunn og kan hindre brøytebiler, annen kommunal drift eller allmenn ferdsel.