Målet med prosjektet

Vestby ble i 2021 vurdert å være den kommunen med minst tilgjengelig strandsoneareal av SSB (Statistisk Sentralbyrå), med kun 20 % tilgjengelige arealer. Målet med strandsoneprosjektet er at allmennhetens tilgang til kystnære områder i Vestby kommune skal bedres vesentlig.

Vi ønsker å sikre og ivareta allmennhetens ferdselsrett i disse områdene, slik at alle skal ha tilgang i områder med store verdier for befolkningen. Strandsoneprosjektet skal på den måten bidra til økt friluftsliv og aktiviteter, samt hindre nedbygging av vernede områder med allmenne interesser.

Resultatene vi ønsker oss

Vi har oppstilt noen punkter vi mener skal gjøre at målet med prosjektet kan oppnås. Dette er punktene vi har satt opp i prosjektbeskrivelsen vi har utarbeidet:

  • Fjerne og rydde opp i ulovlige stengsler, innretninger og tiltak langs kystlinjen i kommunen
  • Vurdere og definere innmark og utmark med særlig fokus på områder som defineres som utmark der allmennheten har ferdselsrett
  • Sikre tilgang til kysten, friluftsområder og lokale møteplasser langs kommunens kystlinje for allmennheten
  • Øke kompetansen i kommunen på oppfølging av ulovligheter etter plan- og bygningsloven og friluftsloven
  • Øke kunnskapsnivået til innbyggere og brukere av friluftsområder, turstier og områder, for å forebygge ulovligheter, oppmuntre til frivillig retting, og for å motta tips om mulige ulovligheter

Din rolle som innbygger i prosjektet

Du som innbygger har mulighet til å påvirke prosjektet, gjennom å sende tips, meldinger om mulige ulovlige byggetiltak, si ifra om skilt eller stengsler i strandsonen, eller peke på områder du opplever privatisering som kan være ulovlig. Tips kan du sende inn via skjema på kommunens hjemmeside her, eller ved å sende oss en e-post til post@vestby.kommune.no.

Du kan gjerne legge inn bilder og kart i meldingen din til oss, slik at det er enklere for oss å vurdere meldingen.

Frivillig retting

Dersom du kjenner til at du selv har gjennomført endringer på eiendommen din i strandsonen som ikke er godkjent eller tillatt, oppfordrer vi til frivillig retting. Du kan også kontakte oss for spørsmål om hvordan du kan rette opp i forholdene på egen eiendom, slik at vi sammen kan nå målene med prosjektet. Send oss gjerne informasjon og bilder av det du retter selv, slik at vi kan holde oss orientert.