Hjemmel: Fastsatt av Vestby kommunestyre 08.05.23 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §§ 8 og 51.
 
§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder maskindrevne fritidsfartøy i Vestby kommunes sjøområder, i det areal som ikke er hoved- og biled, slik det fremgår av § 2. Med fritidsfartøy menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet.
 
§ 2. Fartsgrenser
Fem – 5 – knop er største tillatte hastighet i følgende sjøområder:
  1. Innenfor en avstand av 300 meter fra land eller øyer i hele kommunens kystlinje fra kommunegrensen ved Elveskjeret mot Frogn i nord og til kommunegrensen ved Løvikholmen mot Moss i syd.
  2. Sonskilen: Sjøområdet innenfor en linje mellom Sonstangen, 59°31.314'N, 10°40.223'Ø, - Sauholmens sydspiss, 59° 30.630'N, 10° 40.254'Ø, – Tønnesodden, 59° 30.525'N, 10° 40.825'Ø. Posisjoner er oppgitt i datum WGS-84 etter Kystverkets anbefaling. 
§ 3. Dispensasjon
Kommunen kan i særlige tilfeller, og etter søknad, gi tidsbestemt dispensasjon fra bestemmelsene i § 2. Avgjørelsen om dispensasjon er et enkeltvedtak og kan påklages. Klageinstans er Kystverket.
 
§ 4. Straff
Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i § 2 første ledd. Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser, jf. lov om havner og farvann § 51. Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelser som nevnt i § 2 første ledd på en slik måte at det inntrer eller oppstår fare for betydelig skade på liv eller helse, miljø eller materielle verdier. Grov uaktsom overtredelse straffes med bot eller fengsel inntil ett år.
 
§ 5. Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft straks.