Jordskifteloven § 2-5 og domstolloven 13. august 1915 nr. 5 kap. 4 fastsetter krav til hvem som kan velges. De som blir valgt skal være kunnige i de sakene som jordskifteretten behandler. Hvem som er utelukket fra valg og hvem som kan kreve seg fritatt, går fram av domstolsloven 13. august 1915 nr. 5, §§ 70-72 og 74. 

Liste over jordskiftemeddommere som er foreslått i Formannskapets møte 08.06.2020 finner du nedenfor, under "mer informasjon". Listen ligger ute til alminnelig ettersyn i to uker, jf. domstolloven § 68.


Frist
Tilbakemeldinger kan sendes senest 21.06.2020 til Vestby kommune, postboks 144, 1541 Vestby, e-post post@vestby.kommune.no. Merk din henvendelse med «Jordskiftemeddommere».