Krombekken er en del av Hølenvassdraget, og renner rett ved siden av skolen. Tidligere har elevene vært ute og påvist at det finnes ørret i bekken, og før sommeren ble det montert terskler i et rør under Støttumveien, som skal gjøre det lettere for fisken å komme seg til bekkepartiene ovenfor røret.
Etter onsdagens innsats har bekken fått enda et betydelig løft sett med fiskens øyne. Elevene la ut 13 tonn gytegrus og stein i bekken i løpet av en skoledag! Det ble lagd både gyteområder og oppvekstområder for fisken. Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med NJFF, NMBU, Vestby kommune og Vannområde Morsa. 

Videre skal Vestby videregående skole sammen med NMBU undersøke om tiltaket i Krombekken vil øke ørretbestanden. Dette skal gjøres ved å el-fiske og undersøke tettheter av ørret, samt merke fisk med PIT-merker. Dette er samme måte som kjæledyr blir merket. Det er montert en antenne som fanger opp signalene fra disse merkene, slik at ørret som vandrer nedover mot Fallentinbekken blir registrert. Det er montert samme type antenne i Hølen. På denne måten vil det samles informasjon om ørreten i Krombekken vandrer ut i Oslofjorden og blir sjøørret, og om den eventuelt kommer tilbake til Krombekken for å gyte, altså legge egg i den utlagte gytegrusen. Det blir spennende å følge utviklingen i bekken og resten av vassdraget de neste årene.