Bestanden av storfugl er sårbar

I forbindelse med ivaretakelse av naturkvalitetene i naturreservatet, er det besluttet å fjerne en gapahuk sammen med en utedo som er satt opp helt sør i naturreservatet. Gapahuken fjernes fordi den er satt opp i et område som er kartlagt som leik- og spillplass for storfugl (tiur).

Bestanden av storfugl er sårbar og utsatt for menneskelig påvirkning gjennom ferdsel og forstyrrelser. Dette gjelder spesielt i nærheten av leik- og spillplasser. I naturreservatet skal hensynet til naturverdiene vektes høyt, og avveininger mellom friluftsliv og naturmangfold blir dermed viktig. En gapahuk gir økt ferdsel og menneskelig aktivitet i et området, og for akkurat dette området ved Tiurmosan må hensynet til dyrelivet prioriteres. Tiuren begynner å trekke mot spillplassen tidlig på året, gjerne allerede i februar. I leiktida er storfuglen veldig sårbar for forstyrrelser. Statens naturoppsyn (SNO) og kommunen kommer derfor til å fjerne gapahuken og utedassen ved Tiurmosan før jul, for å sikre ro rundt spillplassen i 2022. 

Da Miljødirektoratet delegerte forvaltningsmyndigheten for verneområdene i kommunen til Vestby kommune fulgte det en rekke forutsetninger, blant annet at:

Verneområder opprettet i medhold av naturmangfoldloven og den tidligere naturvernloven har nasjonale verneinteresser, og skal forvaltes i samsvar med verneformålet og statlige retningslinjer for forvaltning av verneområder. 

Som forvaltningsmyndighet skal kommunen vurdere behov og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. Kommunen har drøftet fjerning av gapahuken og utedoen ved Tiurmosan med Statsforvalteren og SNO, og det er enighet om at disse bør fjernes nå i vinter, for å sikre at hensynet til tiurleiken ivaretas. 

Gapahuken fjernes altså fordi det skal tas hensyn til storfuglbestanden, og det vil fremdeles være andre gapahuker i reservatet som kan benyttes. Beslutningen om å fjerne gapahuken og utedoen ved Tiurmosan er gjort av Vestby kommune som vernemyndighet. Beslutningen er gjort i samråd med Statsforvalteren og Statens Naturoppsyn (SNO).  

Hele trær er hogd og forsøkt hogd, og greiner er også fjernet ved Tiurmosan. Foto: Vestby kommune
Hele trær er hogd og forsøkt hogd, og greiner er også fjernet ved Tiurmosan. Foto: Vestby kommune

Gapahuken ved Ishavet

I nærområdene rundt de to gapahukene som er satt opp ved Ishavet og Tiurmosan ser vi nå mye slitasje på vegetasjonen. Hele trær er hogd og forsøkt hogd, og greiner er også fjernet. Dette er tilsynelatende gjort for å skaffe ved til bålbrenning.

Dette er i strid med verneforskriftens § 3, bokstav a: 

Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse (…)

Når det gjelder gapahuken ved Ishavet vil kommunen jobbe for en løsning som gjør at denne gapahuken kan bli stående. Men, med så stor slitasje som det har vært rundt gapahuken til nå, blir vi nødt til å vurdere fjerning dersom det ikke blir noen bedring. Gapahuken ved Ishavet står innenfor grensene til Ødemørk naturreservat, og det må prioriteres å ivareta verneverdiene i området.

Da det ikke er tillatt å bruke ved fra skogen for bålbrenning, kan en mulig fremtidig løsning for bålved være at det ligger ukløyvd ved tilgjengelig ved Ødemørkstua. Da kan de som planlegger tur til gapahuken kløyve den veden de ønsker å ta med for bålbrenning.

Kommunen understreker at vi setter stor pris på iveren og engasjementet til de frivillige i kommunen. De får til veldig mye bra, og det er kjempefint med tilrettelegging med mulighet for bålbrenning og overnatting der det er naturlig, men ved Tiurmosan må hensynet til storfuglen og verneverdiene i naturreservatet gå foran.

Kommunen vil jobbe for at vi får til en avtale om drift og vedlikehold av gapahuken ved Ishavet. Videre skal det jobbes for å få på plass informasjonsmateriale ved gapahuken om at det ikke er tillatt å hogge verken døde eller levende trær for ved. Det skal også komme informasjon ved Ødemørkstua om naturreservatet, og om muligheter for å hente bålved ved stua når en slik løsning er på plass.