Departementet har vedtatt midlertidig statlig forbud mot tiltak i Vestby. De har også varslet om at de ønsker å  endre kommuneplanen for IKEA-jordet som ble lagt inn og regulert i 2015.  Konsekvensene av dette er at kommunen ikke får lov til å godkjenne byggesøknaden som har kommet fra IKEA. 

I tillegg til IKEA, stopper vedtaket inntil videre også annen utvikling i Vestby sentrum. Det gjelder blant annet boligprosjektet Møllestrøket med 650 boliger, gateutbygging, ferdigstillelse av anlegg for søppelsug og fjernvarme. 

Departementets vedtak sender uheldige signaler til landets kommuner og til næringslivet. Blir vedtaket stående vil det signalisere en ny praksis hvor det tilsynelatende ikke er noen grenser for når regjeringen vil gripe inn i kommunal planlegging. Den politiske risikoen ved byggeprosjekter vil øke selv om godkjente reguleringsplaner og kommuneplaner foreligger. Investering i tid, planlegging og kjøp av arealer kan bli forgjeves. Forutsigbarheten for næringslivet vil bli vesentlig svekket, og vil særlig ramme de mindre aktørene med mindre tilgjengelig risikovillig kapital. 

Den nye praksisen kan få store konsekvenser for utviklingen av byer og tettsteder. Kommunene må regne med å gå gjennom lovlig fattede arealplaner og tilbakeføre planlagt utvikling på dyrka mark. Hvis de ikke gjør det, må de regne med at departementet griper inn med statlige planvirkemidler. 

Vestby kommune har sendt en formell klage på vedtaket.  

Et IKEA-varehus i Vestby vil gi økt jordbruksproduksjon

Vedtatt reguleringsplan for IKEA har bestemmelser om flytting av matjord. Jorda skal flyttes til et nytt areal som ikke er dyrka eller dyrkbar mark i dag. Det er også bestemmelser om at kvaliteten på det nye arealet skal være minst like bra som der jorda ligger i dag. Hvis det ikke skjer, skal tiltak iverksettes. Så langt viser planene at de 70 dekar med matjord fra IKEA-jordet kan gi 140 dekar med ny dyrka mark. 

Vestby følger statlig jordvernstrategi

Ny jordvernstrategi peker blant annet på at «Ut fra både jordvernhensyn og utbyggingsinteresser kan det være fornuftig å legge langsiktige rammer for utviklingen av tettstedene i en regional plan, slik at en ikke får stadige omkamper». Vestby kommune har fulgt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus. Kommunedelplan, reguleringsplan og tre kommuneplaner har vedtatt IKEA-jordet som forretningsområde i samsvar med disse planen.

I forbindelse med forrige jordvernstrategi ble det i 2022 sendt et brev til alle landets kommuner som blant annet sier at: «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging inneholder viktige prinsipper for planlegging. Planretningslinjene viser til at det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov.» Og videre: «Det er likevel viktig at retningslinjene gir kommunene som lokal planmyndighet tilstrekkelig handlingsrom til å ta avgjørelser basert på lokalkunnskap, og ta høyde for ulike arealmessige forutsetninger.»

Vestby kommune satser aktivt på jordvern

Sammenlignet med våre nabokommuner har omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark i Vestby vært lav. For perioden 2011-2021 ser tallene slik ut:

Kommune Areal Kommentar
Vestby 126 dekar Av dette 70 dekar til IKEA
Nordre Follo  1.120 dekar I tillegg kommer tall for 2020 som mangler
Ås 783 dekar  
Frogn 253 dekar  

Ved siste rullering av kommuneplan ble 7 områder med båndlagt dyrka mark vurdert. 6 områder med til sammen 18 dekar dyrka mark ble tilbakeført til landbruk. Ett område, IKEA-jordet, ble ikke tilbakeført. Ved neste rullering av kommuneplan skal ytterligere to områder på til sammen 63 dekar vurderes.

Kommuneplanen har videre bestemmelser som hindrer landbrukets egen nedbygging av dyrka mark og retningslinjer for å forenkle prosessen med sammenføyning av landbrukseiendommer. En egen jordvernstrategi er under utarbeidelse og rutiner for matjordplaner ved regulering er godt innarbeidet. 

Kontakt

Ordfører Tom Anders Ludvigsen 92 26 06 22 – tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no

Kommuneplanlegger Lars Grimsgaard 90 52 90 43 – lars.grimsgaard@vestby.kommune.no