Brannsikringsplanen fra 2016 skal nå revideres

Brannsikringsplanen for tett trehusbebyggelse i Son ble vedtatt av kommunestyret i Vestby i 2016. Det planlegges å gjennomføre flere tiltak for å bedre brannsikkerheten innenfor planområdet, og kommunestyret har vedtatt at planen først skal oppdateres gjennom en revisjon.

Arbeidet med revisjonen er i gang og kommunen ønsker medvirkning fra berørte beboere/eiere, næringsforening, velforening og instanser med ansvar for kulturminneforvaltning.

Revisjonen gjennomføres av Vestby kommune med bistand fra brannvesenet, Mosseregionen brann og redning.

Som et ledd i den ønskede medvirkningen inviterer kommunen til:

Åpent informasjonsmøte tirsdag 30. november 2021 kl. 16.30 – 18.30, i kultursalen på Grevlingen skole og kultursenter

Det vil bli gitt anledning til å komme med muntlige innspill og tilbakemeldinger i en tidlig fase av arbeidet på dette møtet, og det vil senere i prosessen bli anledning til å gi skriftlige høringssvar når revidert plan legges frem til offentlig ettersyn.

Det forventes at revisjon av brannsikringsplanen, med forslag til hvilke brannsikringstiltak som anbefales gjennomført, blir behandlet og vedtatt av kommunestyret innen fristen for søknad om tilskudd til brannsikringstiltak i tett trehusbebyggelse fra Riksantikvaren høsten 2022.