Kujordet har tidligere vært dyrket mark , men har senere blitt brukt som beite. Kommunen ønsker at området igjen skal brukes til beite for å forhindre gjengroing, og samtidig vil beiting fremme og bevare det biologiske artsmangfoldet. I tillegg vil beitedyr være en hyggelig opplevelse for innbyggerne i sentrumsområdet.

Området skal fremdeles være tilgjengelig for allmenheten. Det blir adgang til stiene og snarveiene over Kujordet med porter, men det er viktig at portene holdes lukket slik at sauene ikke stikker av.

Omtrentlig avgrensning er vist i kartutsnittet til høyre.