Smaalensbanen skal være et attraktivt rekreasjons- og turområde friluftslivsområde for alle

Første steg var å åpne Hølenviadukten for gående og syklende i juni 2021 slik at traseen nå er en sammenhengende turvei.

Neste steg er å se på forskjellige tilretteleggingstiltak langs traseen som bidrar til å lokke flere ut på tur, møte andre og være i fysisk aktivitet.  

For å undersøke hva beboere i Hølen, lag/foreninger og andre tenker om hva som må til for å gjøre Smaalensbanen mer attraktiv, har vi fått hjelp av Østre linje arkitektur.

Innspill fra 6. trinn Hølen skole

Tilbake i 2020 gjennomførte Østre linje arkitektur et opplegg med 6. trinn på Hølen skole der vi fikk inn ønsker fra elevene. De jobbet med temaet på skolen og var på sykkelbefaring langs traseen. Her er noen av elevenes innspill: 

 • Fikse ødelagte lys 
 • Kjennstjern: Opprydding og tilrettelegging for bading med stupetårn 
 • Strekket langs jernbanelinja ved Sonsveien stasjon er kjedelig og lang. På strekket finnes det et fint område med ei furu som det går an å klatre i, ønske om at det kommer en benk her og en fugle/dyrekikkert. Kanskje også lyktestolpene kan males for å få litt farge 
 • Trapp ned til Bruerparken og flere muligheter for å leke i parken 
 • Etablering av bålplasser 

Se illustrasjon med innspill fra 6. trinn

Innspill fra Åpen gruppe - innbyggere, lag og foreninger

I desember 2021 ble lag og foreninger og innbyggere i Hølen invitert til å komme med sine innspill til hvordan Smaalensbanen kan bli enda mer attraktiv som friluftslivsområde.

Flere av innspillene gikk igjen i tilbakemeldingene, dette gjelder spesielt: 

 • Ønske om fartsreduserende tiltak der det er krysningspunkter mellom kjørevei og Smaalensbanen 
 • Ønske om badeplass ved Kjennstjernet 
 • Bedre trapp ved kafeen, med muligheter for å ta med sykkel 
 • Belysning: for og imot ny belysning mot Kjenn av hensyn til dyreliv og natur.  
 • Skispor/vinterbruk av Smaalensbanen 
 • Skilting til turveier og til Hølen sentrum fra Smaalensbanen 

I tillegg har kommunen fått inn innspill via kontaktskjema på hjemmesiden og på epost. 

Se illustrasjon med innspill fra Åpen gruppe

Logo Smaalensbanen
Logo Smaalensbanen

På bakgrunn av innspillene har kommunen fulgt opp flere tiltak, blant annet:

 • Det settes opp nye lys i skjæringen sør for brua. Arbeidet gjøres som et samarbeid mellom kommunen og Hølen og Såner vel 
 • Med midler fra Sparebankstiftelsen er det kjøpt inn en «rådyrkikkert» som skal plasseres ut på strekningen mellom Hølen og Sonsveien stasjon 
 • Bedre tilrettelegging for opphold ved Kjennstjern er under arbeid 
 • I trafikksikkerhetsplan for Hølen er det foreslått tiltak for å redusere trafikkfare ved kryssinger o.l., men dette er arbeid som tar litt tid. Kommunen skal se på muligheten til å få på plass noen midlertidige tiltak 
 • Plan for ytterligere skilting av Smaalensbanen, samt henvisningsskilter er under arbeid. 
 • Turveiforbindelser til Smaalensbanen vurderes i kommunens overordna arbeid med friluftslivets ferdselsårer 
 • Turveien sør og nord for brua er asfaltert for bedre tilgjengelighet for alle og for å unngå at småstein fra traseen kommer ut på brua 
 • Strekket fra barnehagen til Nordre Kardervei har fått asfalt og gatebelysning for økt tilgjengelighet og trygghet 
 • Bruerparken er under planlegging for å tilby flere områder for lek, aktivitet og sosialt samvær. Utviklingen skal foregå etappevis og beslutninger tas på bakgrunn av behovskartlegging og medvirkning. Den 25.1.22 ble skisseprosjekt for etappe 1 ferdigstilt. Les mer om Bruerparken - en morsom omvei

Vi har også fått innspill som hører hjemme under kommunens drift og vedlikehold, og dette følges opp videre den veien.