Ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

Ordinære anlegg er for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. For eksempel idrettshaller, fotballbaner, stadioner og liknende, hvor det kan gjennomføres konkurranser og organiserte treninger.

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,  friluftslivsanlegg eller aktivitetsanlegg i tilknytning til bo og oppholdsområder. Nærmiljøanlegg skal være åpne for alle, og kan ikke reserveres for organiserte treninger, eller konkurranser. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.

Frist for dine innspill er 31. august 2023

Alle som ønsker, kan uttale seg og melde inn forslag til nye anlegg, selv om de ikke representerer en organisasjon.

Behandling av innspill
Innspillene som kommer inn fordeles på en prioritert liste, og uprioritert liste.

Prioritert liste er anleggene hvor det planlegges med tilskudd gjennom spillemiddelordningen. For at anlegget skal bli behandlet i den prioriterte delen må det være definert en prosjekt-/ anleggseier.

Planleggingen av anlegget må være kommet i gang før det kommer inn på prioritert liste i den kommunale anleggsplanen.

Ved oppstart av arbeidet med prosjektplan må følgende vurderes:

  • Reelt behov
  • Bærekraft i henhold til FNs bærekraftsmål
  • Plan for drift og vedlikehold i hele livsløpsperioden, 30 år (10 år for nærmiljøanlegg)

Bør vurderes:

  • Mulighet for å få inn flere aktiviteter i anlegget, multifunksjon

Uprioritert liste viser hvilke andre anlegg som er ønsket i kommunen, eller anlegg hvor planlegging starter på et senere tidspunkt.

Uprioritert liste synliggjøre alle ønsker og behov for anlegg innen fysisk aktivitet, idrett, og friluftsliv, uavhengig om anlegget skal finansieres med spillemidler eller ikke.

Innspill til uprioritert liste kan eventuelt tas med som del i et større prosjekt.

Det er en forutsetning for å kunne søke om tilskudd gjennom spillemiddelordningen at anlegget er del av vedtatt kommunal plan (anleggsplanen). Endelig politisk behandling av anleggsplanen vil være i november/desember. 

Innsending av innspill

Innspill sendes til post@vestby.kommune.no med emnefelt: «Innspill til årlig rullering av anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025». Innspillene er offentlige etter offentlighetsloven.

Frist for innspill er 31. august 2023.