Krav til innlevert materiale

Innsendt søknad om endring gjennom forenklet prosess må nøyaktig og entydig vise foreslått endring. Om nødvendig må punkter på kart koordinatfestes. Når det gjøres endringer i kartet i form av nye linjer og punkter skal sosi-filer oversendes. Kommunen har ikke kapasitet til å gjennomføre slike kartendringer, så det må gjøres av søker.  Endringene må passe til omkringliggende planer og det snappes fra disse planene (se Krav til reguleringskart). Som hovedregel skal plankonsulent utarbeide søknad om reguleringsendring gjennom forenklet prosess.

Dersom endringen omfatter linjeføring av vei (justering av veitrase/veibredde, endring av kryssutforming, endring av vendehammer o.l.) må forslaget utarbeides av en fagperson på veiutforming. Vedlagt søknaden må det da sendes inn en vurdering av fagkyndighet til forslagstiller ut fra utdanningsretning, utdanningsnivå, relevant praksis, kunnskap om plan- og bygningsloven, kunnskap om veiutforming og kunnskap om framstilling av digitale planer etter nasjonal produktspesifikasjon, på de personene som skal utarbeide planforslaget.

Søknaden om endring gjennom forenklet prosess må begrunnes. Det må redegjøres for om foreslått endring ligger innenfor plan- og bygningslovens krav for forenklet behandling. Det må også vise til hvilke konsekvenser endringen vil få. Krav til planbeskrivelse bør gjennomgås som en sjekkliste.

Saksbehandling

Det er ikke krav om oppstartmøte for en endring gjennom forenklet prosess, men forslagstiller/plankonsulent kan be om et møte med kommunen eller sende en e-post til kommunen for å avklare eventuelle spørsmål før søknaden sendes inn.

Kommunen sender søknad om planendring gjennom forenklet prosess på høring til berørte myndigheter, lag/foreninger og private som blir berørt. Gebyr for dette påfølger, jf gebyrregulativet. Berørte må få en frist på minst 3 uker for å komme med eventuelle merknader. I ferie og høytider skal høringsfristen settes lengre. Det er ikke krav om at nabovarsling skal skje med rekommandert sending.

For å få til en rask og smidig saksbehandling kan det hende at kommunen, istedenfor å avvise eller avslå søknaden, selv foretar enkelte endringer i foreslått søknad. I slike tilfeller vil kommunen selv foreta en ny høring av forslaget før den behandles. Det vil da påløpe et ekstra gebyr for denne høringen (se gebyrregulativet).

Endring gjennom forenklet prosess er forutsatt å bli benyttet i tilfeller der endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra naboer eller andre berørte vil imidlertid ikke nødvendigvis føre til at den mindre endringen ikke kan gjennomføres. Heller ikke vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra berørte myndigheter som har karakter av innsigelse føre til at endringen må behandles videre etter en ordinær planprosess, og søknad om endring etter forenklet prosess avslås.

Som hovedregel vil administrasjonen fatte vedtak om mindre endring. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å legge spørsmålet fram for plan- og miljøutvalget. Vedtak om endring gjennom forenklet prosess skal kunngjøres på samme måte som vedtak om reguleringsplan. Et vedtak om endring gjennom forenklet prosess kan påklages.

Dersom administrasjonen er innstilt på at forslaget til mindre endring ikke bør vedtas, kan det vurderes om spørsmålet skal legges fram for plan- og miljøutvalget.

Dersom det ikke blir innsendt en komplett og tilfredsstillende søknad innen rimelig tid vil søknaden bli avvist.

Kommunens eventuelle beslutning om avvisning eller avslag av søknad om mindre endring kan ikke påklages, da det fremdeles er muligheter for å gjøre planendringer gjennom ordinær planprosess.

Gebyr - Hva koster det?

Det skal betales gebyr for behandling av en søknad om endring gjennom forenklet prosess, også når søknaden avvises eller avslås. Størrelsen på gebyret er avhengig av hvor komplisert endringen er, og hvor mye arbeid kommunen må nedlegge (se gebyrregulativet). Hovedregelen er at høyeste gebyrsats benyttes.