Krav til innlevert materiale

Innsendt søknad om mindre endring må nøyaktig og entydig vise foreslått endring. Om nødvendig må punkter på kart koordinatfestes. Ved mange nye linjer og punkter skal sosi-filer oversendes. Endringene må passe til omkringliggende planer og det snappes fra disse planene. Se Krav til reguleringskart.

Om endringen omfatter linjeføring av vei (justering av veitrasé og veibredde, endring av kryssutforming, endring av vendehammer og lignende) må forslaget utarbeides av en fagperson på veiutforming. Vedlagt søknaden må det da sendes inn en vurdering av fagkyndighet til forslagstiller ut fra utdanningsretning, utdanningsnivå, relevant praksis, kunnskap om plan- og bygningsloven, kunnskap om veiutforming og kunnskap om framstilling av digitale planer etter nasjonal produktspesifikasjon, på de personene som skal utarbeide planforslaget.

Søknaden må begrunnes. Det må redegjøres for om foreslått endring ligger innenfor plan- og bygningslovens krav for forenklet behandling. Det må også vise til hvilke konsekvenser endringen vil få. Krav til planbeskrivelse bør gjennomgås som en sjekkliste.

Saksbehandling

Det er ikke krav om oppstartmøte for en mindre endring, men forslagstiller eller tiltakshaver kan be om et møte med kommunen eller sende en e-post til kommunen for å avklare eventuelle spørsmål før søknaden sendes inn.

Dersom en entydig søknad er blitt hørt hos berørte myndigheter og private som blir berørt, vil kommunens saksbehandling gå raskere. Berørte må få en frist på minst 2-3 uker for å komme med eventuelle merknader. I ferie og høytider må høringsfristen settes lengre. Det er ikke krav om at nabovarsling skal skje med rekommandert sending. For å være sikker på at denne høring blir riktig gjennomført, kan forslag til høringsbrev sendes kommunen for en kvalitetssikring før søkeren selv sender dette på høring. Søkeren kan overlate prosessen med høring til kommunen, men dette blir det da krevd ekstra gebyr for.

For å få til en rask og smidig saksbehandling kan det hende at kommunen istedenfor å avvise eller avslå søknaden, selv foretar enkelte endringer i foreslått søknad. I slike tilfeller vil kommunen selv foreta en ny høring av forslaget før den behandles. Det vil da påløpe et ekstra gebyr for denne høringen. Se kommunens gebyrregulativ.

Mindre endring er bare forutsatt å bli benyttet i tilfeller der endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra naboer eller andre berørte vil imidlertid ikke nødvendigvis føre til at en mindre endringen ikke kan gjennomføres. Heller ikke vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at endringen må behandles videre etter en ordinær planprosess.

Som hovedregel vil administrasjonen fatte vedtak om mindre endring. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å legge spørsmålet fram for plan- og miljøutvalget. Vedtak om mindre endring skal kunngjøres på samme måte som vedtak om reguleringsplan. Et vedtak om mindre endring kan påklages.

Hvis administrasjonen er innstilt på at forslaget til mindre endring ikke bør vedtas, vil spørsmålet normalt legges fram for plan- og miljøutvalget.

Om det ikke blir innsendt en komplett og tilfredsstillende søknad innen rimelig tid vil søknaden bli avvist.

Kommunens eventuelle beslutning om avvisning eller avslag av søknad om mindre endring kan ikke påklages.

Gebyr - Hva koster det?

Det skal betales gebyr for behandling av en søknad om mindre endring, også når søknaden avvises eller avslås. Størrelsen på gebyret er avhengig av hvor komplisert endringen er, og hvor mye arbeid kommunen må nedlegge. Se kommunens gebyrregulativ.