Vestby kommune har derfor besluttet å opprette et nytt kompenserende område for salamander i et område som ikke vil bli berørt av utbygging i fremtiden. Konsulentselskapet COWI er engasjert for å utarbeide en rapport med forslag til lokasjon for nye salamanderbiotoper. Se rapport fra COWI her

Vestby kommune har i samråd med COWI valgt ut lokaliteter for etablering av tre nye salamanderdammer på området Ødemørk. Arbeidet med utgraving av dammene vil starte snarest mulig fordi det er viktig at dammene blir biologisk etablert så tidlig som mulig i 2022. Overflytting av salamander er planlagt våren 2023.

Vestby kommune håper derfor på forståelse for at de blir utført gravearbeider ved Ødemørk i en begrenset periode denne våren. Kartutsnittet viser de tre lokalitetene som skal graves, de er ringet ut i rødt.