2021 var et unntaksår der koronapandemien har skapt mye uro og usikkerhet som igjen har medført at statens inntektsprognoser har vært svært usikre.

I hovedtrekk er årsakene til avviket fra inntektsprognosen todelt.

For det første gikk norsk økonomi vesentlig bedre på grunn av mindre negativ effekt på arbeidsmarkedene en forventet gjennom pandemien.

Den andre årsaken er økningen i andel av skatteinngangen som ble tildelt kommunene på grunn av forventning om økte kostander som følge av koronapandemien.

Vestby kommunes inntekter fra skatt ble som en følge av dette 29,8 millioner kroner høyere enn regulert budsjett. For 2022 har staten varslet at andelen av skatteinngangen som tilfaller kommunene vil reduseres betraktelig, kommunens skatteinngang i 2022 forventes derfor å bli lavere enn i 2021.

Den pågående pandemien gjennom året var også årsaken til de økte rammeoverføringene fra staten til kommunene. For Vestby kommune utgjorde dette 13,9 millioner kroner mer enn regulert budsjett.

På lik linje med svært mange andre kommuner opplevde Vestby på slutten av 2021 en betydelig reduksjon i årets pensjonskostnad på grunn av årlige tekniske beregninger hos pensjonsleverandørene. Samlet ble Vestbys pensjonskostnad i 2021 21,0 millioner kroner lavere enn regulert budsjett.

Kommunens resultatområder gikk samlet sett i tilnærmet balanse ved årets slutt. Dette er rådmannen svært fornøyd med, og mener dette i hovedsak skyldes to forhold. For det første har kommunen ansatte og ledere som lojalt følger opp og innretter tjenesteproduksjonen etter kommunestyrets vedtak, og for det andre har kommunen et kommunestyre som vedtar realistiske budsjettrammer.

Rådmannen ønsker å takke alle ansatte i kommunen for svært god innsats og resultater i 2021.

Det gode resultatet i 2021 skyldes i hovedsak engangshendelser som følge av koronapandemien og kommunens pensjonskostnader. Slik rådmannen ser det, er dette forhold som er utenfor kommunens kontroll og vi kan ikke regne med at dette vil være normen for årene som kommer.