Rådhuset i Vestby har blitt miljøfyrtårn – med dette tar Vestby kommune miljø på alvor og viser samfunnsansvar. Dette på bakgrunn av et kommunestyrevedtak om at skoler og barnehager skulle bli Grønt Flagg og øvrige virksomheter miljøsertifiseres som Miljøfyrtårn, deriblant Rådhuset.  
 
 

Miljøfyrtårnprosessen

Prosessen startet for ett år siden og det er foretatt en omfattende miljøkartlegging av Rådhuset etter gitte kriterier satt av miljøfyrtårn,
med godt over 50 krav som skulle tilfredsstilles. Det ble i så henseende også nedsatt en miljøgruppe for å involvere aktuelle RO - resultatområder.
 
Bevisstgjøring og motivasjon er nødvendig for at en slik prosess skal lykkes. En miljøsertifiseringsprosess vil føre til at folk må gjøre en del ting på en annen måte.

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

 • Bli bærekraftig
 • Bygge omdømme og lederskap
 • Sette mål og skape resultater
 • Dokumentere vår miljøinnsats og vise samfunnsansvar
 • Kutte kostnader
 • Bedre arbeidsmiljø
 • Senke sykefraværet
 • Senke energiforbruket
 • Få ned avfallsmengdene
 • Øke kildesorteringsgraden, det vil i den forbindelse settes ut avfallsstasjoner rundt om på Rådhuset med tre fraksjoner; restavfall, plast og papir.
 • Større fokus på grønne innkjøp
 • Grønnere transport og kantinemat
 • Konklusjon: minimere negativ påvirkning på miljøet og sikre klimavennlige løsninger i alle ledd
Kommunestyret har jo vedtatt at skoler og barnehager skal bli Grønt Flagg, det er de alle sammen! Med dette er vi blant de beste i Follo. 
 
Øvrige virksomheter skulle bli miljøfyrtårn, der er vi nå. Rådhuset er først ut som Miljøfyrtårn. Deretter følger disse virksomhetene på for å bli miljøfyrtårn: 
 • 3 idrettshaller
 • Vestby sykehjem
 • Hjemmetjenesten m.fl. 
 

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem hvor formålet er å heve miljøprestasjonene. Vi gjennomførte en omfattende miljøanalyse, lukket avvik og ble deretter sertifisert som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning, godkjent av EU. 

Kravene som måtte tilfredsstilles var:
 • Effektiv energibruk
 • Lavt vannforbruk 
 • Kildesortering 
 • Avfallsreduksjon
 • Grad av økologisk mat
 • Transport og drivstofforbruk 
 • Innkjøp 
 • Helse Miljø Sikkerhet
 • Arbeidsmiljø
 • Estetikk og godt vedlikehold 

Hva oppnår man med Miljøfyrtårn?

 • Kommunen bidrar til mindre belastning på miljøet og er med på å ta et ansvar for bruk av ressurser.
 • Miljøfyrtårn er et verktøy kommunen kan bruke for å nå flere av FNs bærekraftsmål
 • Erfaringer viser at man kan spare driftsutgifter ved å tenke miljø og effektiv ressursutnyttelse. 
 • Man får et større fokus på arbeidsmiljø og kan oppleve et lavere sykefravær, kildesortering, lavere transportutgifter, mer energisparing m.m.
 
 

Hva innebærer dette for de ansatte?

De ulike resultatområder har fremdeles ansvaret for sine felt innen miljøfyrtårn, men felles for alle ansatte er at det innføres følgende miljøtiltak – disse miljøtiltakene bil bli igangsatt av miljøgruppa i nær fremtid:

 • Kildesorteringsinstruks (i så henseende vil det bli satt ut avfallsstasjoner på Rådhuset med 3 fraksjoner; restavfall, papp/papir og plast. (I tillegg har man mulighet til å kaste glass/metall i egen dunk utendørs)
 • Reisepolicy; hvordan reise mer miljøvennlig
 • ENØK; hvordan bidra til energisparing 
 • Innkjøpsinstruks
 • Kjøttfri mandag 
 • Gjenbruk av møbler 

Hva skjer etter førstegangssertifisering?

Som Miljøfyrtårn kommune forplikter vi oss til kontinuerlig miljøforbedring gjennom å gjennomføre nye miljøtiltak. 

Årlig miljørapport med handlingsplan må leveres til Stiftelsen Miljøfyrtårn hvert år innen 1. april. Resertifisering skjer hvert tredje år.