Netto driftsresultat ikke er så stort som tidligere år, men er bedre enn man trodde etter andre tertial. Bedre resultat skyldes blant annet at pensjonskostnadene ble vesentlig lavere. Denne faktoren ble ikke kjent før i januar 2021.

Covid 19 gjorde økonomistyringen utfordrende i 2020. I deler av 2020 var det usikkerhet om kommunen ville få dekket alle sine kostnader i forbindelse med covid 19. For å unngå kutt i tjenestetilbudet i 2020 var kommunen innstilt på å bruke av sine fondsreserver. Når regnskap 2020 er avsluttet, viser det at våre kostnader i forbindelse med covid 19 i hovedsak har blitt dekket gjennom økt rammetilskudd.

Jeg er svært tilfreds med at Vestby kommunes politikere gjennom flere år har vedtatt realistiske budsjetter. Dette gir administrasjonen et godt grunnlag for god økonomistyring. Over tid har det medført at kommunen har en svært god likviditet og fondssituasjon. Denne økonomiske stillingen gjorde at vi ikke måtte kutte utgifter i 2020 for å finansiere covid 19 situasjonene, men kunne ha «is i magen», og avvente utfallet av kostnader og kompensasjon for disse kostnadene.

Også i 2020 har det vært god økonomisk kontroll, noe som har ført til at de fleste resultatområdene har holdt seg innenfor tildelte rammer. Dette vitner om høy lojalitet til kommunestyrets budsjettvedtak. En stor takk til alle ansatte for innsatsen i 2020!

Vestby kommune har hatt overskudd alle år siden 2004. For de kommunale tjenestene er det en stor fordel å slippe kuttprosesser for å hente inn tidligere underskudd. Det gir ro til å ha fokus på å skape best mulig tjenester til innbyggerne.

Vestby kommune har gjort store investeringer i 2020. Det høye investeringsnivået vil fortsette de nærmeste årene, blant annet som følge av nytt kulturbygg og kraftig økning i antall eldre. Det er derfor helt nødvendig at kommunen går med overskudd, og kan sette av midler for å ha en høy egenfinansiering av nye investeringer. Å bygge overskudd gir også mulighet til å gjennomføre de nødvendige endringene i driften kommunen møter i årene som kommer.

Også regnskapet for Vestby havn er ferdig. Dette regnskapet viser et overskudd på 1,23 millioner. Også dette resultatet må sies å være svært godt i et år preget av covid 19.

Regnskapet er sendt til revisjon og vil bli behandlet i kommunestyret 21. juni, sammen med årsmeldingen for 2020. Årsmeldingen publiseres ca. 1. april og vil gi en mer detaljert beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenesteyting.

 

Sjur Authen
rådmann