I hovedsak skyldes dette høyere skatteinngang enn forutsatt. Skatteinngangen ble 37 millioner kroner høyere enn budsjettert. Netto finanskostnader 5,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Driften av kommunens resultatområder ble 28 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsaken til at driften ble langt bedre enn forutsatt skyldes en vesentlig lavere pensjonsregning enn budsjettert og en betydelig merinntekt på flyktningetilskudd. 
 
Rådmannen er særdeles godt fornøyd med at kommunen samlet holder sine budsjetter og har et positivt resultat for det 20. året på rad. Dette viser at ansatte og ledere har hatt god økonomisk styring og kontroll gjennom 2022.
 
Det er derfor stor grunn til å takke ansatte for fantastisk innsats gjennom et ekstraordinært år hvor vi har håndtert både pandemi og tatt imot et stort antall flyktninger.
 
Det er også grunn til å takke kommunestyret for å vedta realistiske budsjetter. 
 
Når overskuddet ble så stort skyldes dette som nevnt i hovedsak høy skatteinngang og lavere pensjonsregning. Dette er avregninger som ble kjent i januar/februar 2023.
 
Det er viktig å være klar over at den høye skatteinngangen er en engangshendelse, den lave pensjonsregningen er en engangshendelse og at den store inntekten fra flyktningarbeidet heller ikke er en varig situasjon.

Kommunens fremtidige økonomiske situasjon er fortsatt utfordrende, og arbeidet med å finne bærekraftige løsninger for fremtiden må derfor fortsette.
 
 
Sjur Authen
Rådmann