Regnskapet for 2023 er nå avsluttet, og oversendt revisor. For første gang siden 2004 har Vestby kommune gått med underskudd.

Vestby kommune fikk i 2023 et negativt netto driftsresultat på 7,5 millioner kroner, noe som tilsvarer en resultatgrad på om lag -0,58 prosent.

Statsforvalterens anbefalinger for vekstkommuner er en resultatgrad på tre prosent.  
 

Kommunens netto driftsresultat var i regulert budsjett for 2023 -81,8 millioner kroner, netto driftsresultat ble følgelig 74,3 millioner kroner bedre enn regulert budsjett.

Det vesentlig bedre resultatet enn budsjettert medfører at kommunen har brukt mindre av disposisjonsfondet enn forventet. Kommunens reserver vil med andre ord holde lenger enn forutsatt. Det er likevel slik at et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen har brukt mer penger enn kommune har fått inn. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare over tid.
 

Det er i hovedsak fem årsaker til at netto driftsresultat ble vesentlig bedre enn budsjettert:

 • Lavere pensjon
  Kommunen fikk en betydelig lavere pensjonsregning enn budsjettert. Totalt ble pensjonskostnaden 26,9 millioner kroner lavere.
   
 • Merinntekt på flyktninger
  Kommunens netto merinntekt på flyktninger ble på 15,7 millioner kroner. Hvorvidt dette er en varig gevinst avgjøres av hvor godt kommunen klarer å integrere de som er bosatt i kommunen.
   
 • Netto rentekostnad 
  Rentekostnaden ble 18,2 millioner kroner bedre enn regulert budsjett, dette knyttes i hovedsak til en mer aktiv gjeldsforvaltning og større bankbeholdningen enn forventet. 
   
 • Skatt og rammetilskudd
  Vestby kommune opplevde for første gang på svært mange år at skatteinntektene ble lavere enn regulert budsjett. Dette ble kompensert etter årsskiftet gjennom rammetilskuddet. Skatt og rammetilskudd ble til sammen 5,3 millioner kroner bedre enn regulert budsjett. 
   
 • Energikostnader
  Kommunens energikostnader om lag 4,7 millioner kroner lavere enn regulert budsjett, på grunn av ENØK-tiltak og lavere strømpris enn forventet.
Rådmannen er særdeles godt fornøyd med at resultatområdene også i 2023 samlet holder sine budsjetter. Dette viser at ansatte og ledere har hatt god økonomisk styring og kontroll gjennom 2023. 
 
Den lave pensjonskostnaden og rammetilskuddet ble først kjent for kommunen i januar/februar 2024. Det er av denne grunn ikke mulig å innarbeide dette i tidligere rapporteringer. Det er også viktig å være klar over at både pensjonskostnad, skatt og rammetilskudd er engangshendelser som i hovedsak ikke kan påvirkes av kommunen selv innenfor ett kalenderår. 
 
Flyktningtilskuddene er avhengige av både antallet flyktninger Vestby kommune bosetter og de statlig fastsatte tilskuddssatsene, man kan derfor ikke anse disse som varige sikre inntekter. 
 
Kommunens fremtidige økonomiske situasjon er fortsatt utfordrende, og arbeidet med å finne bærekraftige løsninger for fremtiden må derfor fortsette og investeringer må holdes på et absolutt minimum.
 
Når revisor er ferdig med regnskapet, vil kontrollutvalget behandle det før kommunestyret får regnskap og årsmelding til behandling i juni.
 
Sjur Authen, Rådmann
 
Neil Haakonsen, Økonomisjef