Moderasjonsordningen

Moderasjonsordningen består av:

  1. Inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1. til 4. trinn. 
  2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. til 7. trinn.

Det gjøres oppmerksom på at moderasjonsordningen ikke gjelder kost. 

Søknadsprosessen

En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt for SFO. Reduksjonen i foreldrebetalingen er avhengig av plass og pris i forhold til inntekten.

Du må søke om redusert foreldrebetaling hvert skoleår. For å være sikret redusert foreldrebetaling fra oppstart av nytt skoleår, må du søke innen 1. juni, hvert år. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra måneden etter du søkte og ut skoleåret. Selvstendige næringsdrivende vil få utsatt søknadsbehandling i påvente av skattemeldingen. 

Fra 1. januar 2023 kan en husholdning med samlet inntekt lavere enn 650 100 kroner søke om redusert betaling. Søknadsskjema kan åpnes her.

Hva er en husholdning?
Med husholdning menes ektefeller og samboere som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. For foreldre med delt omsorg, beregnes foreldrebetalingen etter inntekten til husholdningen til den forelderen som har barnet folkeregistrert på sin adresse.

Dokumentasjon av inntekt
Det er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt som er beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen. Vestby kommune henter ut skatteinntekten fra skattemyndighetene. 

Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av vedtaksåret, må du gi beskjed. Du må da søke på nytt og sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

Forskrift til opplæringsloven

Ordningen er hjemlet i forskrift til opplæringslova § 1B. Forskriften kan leses her.

Eksempel på redusert betaling

Jeg har et barn i SFO som har heltidsplass. Min husholdnings inntekt er 500 000 kroner. 

Foreldrebetalingen for ett år skal ikke overstige 6% av husholdningens samlede inntekter for ett år. Når min husholdning tjener 500 000 kroner er 6% av inntektene 30 000 kroner per år og
2 727 kroner per måned. En full SFO plass koster per skoleår 39 006 kroner og 3 546 kroner per måned. Ettersom 6% av min husholdnings samlende inntekter er lavere enn hva en full plass koster kan vi søke om redusert betaling.

En heltidsplass er 5 dager før skolestart og 5 dager etter skoleslutt til klokken 17.00. Heltidsplassen koster 3 546 kroner per måned. Med en samlet inntekt på 500 000 kroner utgjør 6% av inntekten 30 000 kroner i året. Det betales for 11 måneder og heltidsplassen vil med reduksjonen koste 2 727 kroner per måned.

Reduksjonen per måned er 3 546 kroner minus 2 727 kroner som er 819 kroner per måned.   

Utregning: 
6% av 500 000 kr regnes ut: 500 000/100 * 6 = 30 000 kroner
6% per måned regnes ut: 30 000 kroner/11 måneder = 2 727 kroner
Full SFO plass koster: 846 kroner for 5 dager morgen + 2 700 kroner for 5 dager til kl. 17.00 = 3 546 kroner 
Besparelsen ved å søke er i dette eksemplet kr 3 546 minus 2 727 kroner = 819 kroner per måned.