Strøm- og rentekostnader
I 2021 hadde Vestby kommune litt over 8,6 millioner kroner i strømkostnader. Til sammenligning for 2022 forventes kommunens strømkostnader til 29,3 millioner kroner. For 2023 anslår vi kostnader på over 33 millioner kroner. Kommunene har i utgangspunktet en god strømavtale, der Follo-kommunene samarbeider om innkjøpet.

Rentekostnadene lå på litt over 20 millioner i 2021, men i 2022 skyter de til over 40 millioner kroner. Fra 2023 er beløpet nesten 90 millioner kroner. Ifølge prognosen vil de årlige kostnadene ligge så høyt frem til og med 2026.

Dette betyr at budsjettarbeidet for 2023 blir svært krevende og utfordrende.

Oppsparte midler
De fleste store investeringene i kommunen er vi nå ferdige med. Vi ferdigstiller kulturkvartalet, omsorgsboligene og utvidelsen av Vestby skole. Vi skal også gjennomgå investeringsporteføljen og se hva vi kan skyve på, uten at ting blir forsinket.

Det som er beroligede for Vestby, er at vi har gått i overskudd hvert år siden 2004. Vi har et stort disposisjonsfond som vi kan tære av mens vi omstiller oss. Kommunen hadde ved årsslutt cirka 225 millioner kroner på disposisjonsfond, som ikke er disponert tidligere. Dette er kommunens oppsparte midler gjennom tidligere års overskudd.

Ved å bruke tid på omstillingen, vil beslutningene kommunestyret skal ta bli bedre, og virkningen for innbyggerne vil derfor være kraftig redusert. 

Rådmannens budsjettforslag vil være klart i midten av november, og skal vedtas av kommunestyret i siste møte før jul.