Departementet vedtok allerede i 2013 planen som åpner for et IKEA-varehus i Vestby sentrum

Det var departementet selv som i 2013 vedtok planen som åpner for et IKEA-varehus i Vestby sentrum. Området er en del av sentrumsutviklingen rundt Vestby stasjon. Det er krav om at matjorda i området skal flyttes til ett nytt sted. Beregninger viser at en slik flytting vil øke arealet med dyrka mark fra 70 daa til 140 daa. IKEA har nå sendt inn en byggesøknad, men denne har blitt stoppet ved et statlig byggeforbud høsten 2023.

Kommunen mener avvisningsvedtaket er ugyldig

Kommunen fikk ikke anledning til å uttale seg før byggeforbudet ble vedtatt. Vedtaket ble sendt Vestby kommune som eneste mottaker. I brevet står det at vedtaket kan påklages. Vestby kommune klaget, men departementet ombestemte seg og avviste klagen. Departementet mener kommunen ikke er part eller har rettslig klageinteresse. I tillegg mener departementet at kommunens klage ikke nevner konkret hvilken endring som ønskes – og at klagen dermed ikke har kommet inn i rett tid.

Normalt kan et avvisningsvedtak påklages. I denne saken kan et avvisningsvedtak ikke påklages. Vestby kommune har derfor valgt å be om en omgjøring av departementets avvisningsvedtak. 
Kommunen mener avvisningsvedtaket er ugyldig, at kommunen har klagerett og det også foreligger mangler ved vedtaket som gjør det ugyldig.

Den eneste dialogen det har vært mellom kommunen og departementet er et 14 minutters langt møte i desember. Temaet der var kun et tilbud fra departementet om å overta en samordnet vurdering av alle innsigelsene til kommuneplanen og lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om kommuneplan, sammen med en ny vurdering av arealbruken for IKEA-jordet. Vestby kommune har avvist dette «tilbudet» og ønsker å beholde sin myndighet som arealforvalter. 

Vestby kommune mener uansett at departementets vedtak om byggeforbud for IKEA er ugyldig. Vedtaket er fattet på feil grunnlag og uten lovhjemmel. Blir vedtaket stående, vil det signaliserer en ny praksis om at staten vil gripe inn i lovlig fattede kommunale vedtak om bruk av areal. 

I tillegg holder departementet en god del dokumenter i arealsaken hemmelige. Kommunen har påklaget avslag om innsyn i disse dokumentene. Etter 4 måneder er denne klagen ikke blitt behandlet.

Departementets vedtak om byggeforbud sender uheldige signaler til landets kommuner og til næringslivet

Blir vedtaket stående vil det signalisere en ny praksis hvor det tilsynelatende ikke er noen grenser for når regjeringen vil griper inn i kommunal planlegging. Den politiske risikoen ved byggeprosjekter vil øke selv om godkjente reguleringsplaner og kommuneplaner foreligger. Investering i tid, planlegging og kjøp av arealer kan bli forgjeves. Forutsigbarheten for næringslivet vil bli vesentlig svekket, og vil særlig ramme de mindre aktørene med lite tilgjengelig risikovillig kapital.

«Her er det ikke mye lokalt selvstyre igjen» sier ordfører Tom Anders Ludvigsen. «Vestby kommune ønsker å legge forholdene til rette for næringslivet, utvikle Vestby sentrum og ta vare på matjord. Vi har fulgt alle spilleregler. Departementet har selv vedtatt utbyggingen på IKEA-jordet. Nå bruker departementet alle prokuratorknep de finner for å stoppe IKEA og legge hindringer i utviklingen av Vestby sentrum.»

Kontakt

Ordfører Tom Anders Ludvigsen 92 26 06 22 – tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no

Kommuneplanlegger Lars Grimsgaard 90 52 90 43 – lars.grimsgaard@vestby.kommune.no