Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur. Men det er viktig å være klar over at det er regler og begrensninger for hvor og når disse dronene kan brukes, spesielt i naturvernområder og andre sensitive steder.

Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelse og unødig jaging – uansett om det er i et verneområde eller utenom. Dette står i naturmangfoldloven som gjelder i hele Norge. Det betyr at selv om det ikke er forbudt å fly drone der du er, må du vise hensyn og ikke forstyrre.

Luftfartstilsynet har sammen med Politiet laget informative plakater som klart illustrerer disse reglene. Brudd på reglene kan resultere i bøter, fengsel, og beslag av dronen. 

Fly drone sikkert og hensynsfullt

1. Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no.
2. Hold dronen innenfor synsrekkevidde.
3. Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
4. Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldene sikkerhetsavstander.
5. Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se datatilsynet.no.

For mer informasjon, kart  og regler om å fly droner i naturen, se Miljødirektoratets nettsider Regler for å fly droner i naturen

Ellers finner du alle regler og lover på Luftfartstilsynets nettsider Regler og lover for å fly droner.