Som ledd i gjennomføringen av detaljreguleringsplanen starter nå forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger OBOS Block Watne og Vestby kommune, jf. plan- og bygningsloven kapittel 17 Utbyggingsavtaler. 
 
Utbyggingsavtalen har til hensikt å avklare detaljer om utbyggers gjennomføring av detaljreguleringsplanen.
 
Detaljreguleringsplanen legger til rette for utbygging av det siste boligområdet på Pepperstad. Planområdet er på totalt 151 daa. Området vil bli bygget ut med totalt ca. 140 boliger, og en dagligvareforretning/nærbutikk. Detaljreguleringen inkluderer også tidligere regulert gang- og sykkelvei langs Hvitstenveien fra utbyggingsområdet til Krusebyveien.