Hva skal utføres?

Vestby kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i deler av Deør vei i Son, mellom krysset med Skoglundveien og trykkøkningstasjonen i Elgveien, lengde ca. 230 m. Veiene skal gjenoppbygges etter at VA-anlegget er ferdig, og i tillegg skal krysset inn mot Solhøy utbedres. Det etableres gangvei og busstopp, samt oppgradering av støttemur og støyskjerm/gjerde mot barnehage. Arbeidene omfatter graving/sprengning av grøfter, sanering av vann og avløpsledninger. Leveranse av kummer, rør og deler, tilkoblinger, gjenoppbygging av vei med nye busslommer, støttemurer og gangvei på deler av strekningen. Det gamle gjerdet med utsmykning av Thome skal fornyes i hele lengden og må også forlenges noe.

Hvordan gjennomføres prosjektet?

Oppstart av anlegget satt 14. august 2023. Den første uka går med til forberedende arbeider og montering av riggutstyr og innkjøring av materialer. Ferdigstillelse er satt til desember 2023. Lindhaugen AS er entreprenør og har ansvar for all gjennomføring.  Anlegget skal oppleves som positivt av naboer og dette henger ofte sammen med hvorvidt det er en bra framdrift.


Under store deler av arbeidet vil det bli lysregulering og en kjørebane holdes åpen hele tiden. Gamle Sonsvei og Elgveien/Strømbråtenveien kan også benyttes av personbiler. Arbeidet vil starte i krysset Elgveien/Deør vei og va-grøfta vil følge den østre veigrøfta/kjørebanen av Deør vei mot Skoglundveien. Det blir sprengningsarbeider i forbindelse med grøftene og rystelsesmålere blir satt ut. Det vil bli opprettet en sikker sone for gående langs gjerdet mot barnehagen .


Det viktigste under arbeidets gang er at alle skal være trygge, både gående, kjørende og de som arbeider der. 

 

Kontaktpersoner i prosjektet

Det er entreprenør Lindhaugen as som skal gjennomføre alle arbeider under prosessen og alle praktiske spørsmål underveis må stilles til byggherrens representant.

Byggherre er Vestby kommune

Kommunens representant er Arne Kristian Sogn. Telefon: 932 14 911. E-post: arne.kr.sogn@vestby.kommune.no

Entreprenørens representant på stedet er: Jan Inge Nordenhaug. Telefon 905 58 309. E-post janinge@lindhaugen.no

Gjennomføringen av dette prosjektet vil gi området en ansiktsløftning og bomiljøet vil bli ennå mer positivt enn i dag. Kommunen ber derfor alle berørte å være litt tålmodige i anleggsfasen. Vi vet at arbeidet medfører en ulempe for flere beboere og noen blir mer berørt enn andre. Vi ser imidlertid framover og håper ulempene i denne korte arbeidstiden blir minimale.

Informasjonsmøte

I forbindelse med arbeidene innkalles det til informasjonsmøte på rådhuset i Vestby, som særlig gjelder de nærmeste berørte.

Møtet avholdes torsdag 17. august klokken 18.00.