Planforslaget omfatter deler av eiendom gnr/bnr 152/7 og hele eiendommene gnr/bnr 152/14 og 152/20. Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boligformål med vekt på stedstilpasset bebyggelse og sosialt motivert boligutvikling – med Signaturhagen som det naturlige sentrum for sosial boform – i kombinasjon med allmenn tilgjengelighet til planområdets blågrønne arealer. Planforslaget legger opp til en moderat områdeutnyttelse med bygging av ca. 100 boenheter fordelt på fire delområder (blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og eneboligbebyggelse), med tilhørende parkeringskjeller og parkareal.

Informasjonsmøte 16. januar 2023

Tiltakshaver vil holde et informasjonsmøte i forbindelse med utleggelsen.

Informasjonsmøte vil finne sted mandag 16. januar 2023 kl. 17.00

Sted: Sonskilen Båthavn (Kolåsveien 30, 1555 Son)

Frist for merknader

Frist for merknader var  09.02.2023

Vedlegg

Nærmere opplysninger om planforslaget finnes på arealplaner.no