Planforslaget legges ut på offentlig ettersyn slik det var til 1. gangs behandling uten noen justering på høydene. Plan- og miljøutvalget vedtok at planforslaget skal bearbeides frem til 2. gangs behandling slik at utnyttelsen i høyden justeres i tråd med høydene i bestemmelsene i sentrumsplanen. Planforslaget vil dermed bli bearbeidet mens planen er på offentlig ettersyn og frem til 2. gangs behandling. 

Frist for merknader

Frist for eventuelle merknader til planforslaget var 13.04.2023 til enten:

Plandokumenter

Nærmere opplysninger om planforslaget finner du på arealplaner.no