Årsavregningen kommer på faktura for 1. termin

Du som bruker kommunalt vann og avløp betaler for det du bruker. Det er avlesningen av vannmålerens målerstand som er avgjørende for at du betaler riktig beløp.

Vannmåleren måler vannforbruk, det er ingen egen måling av avløpsmengdene. Kommunen setter forbruket av vann og forbruket av avløp som like store. 

Forfallsdato for årsoppgjør for kommunale vann- og avløpsgebyrer er 22. mars 2024. 

Slik leser du fakturaen

Faktura for vann og avløp sendes ut 4 ganger i året.

De fleste boligeiendommer i Vestby kommune har montert vannmåler på røret som fører vann inn i boligen. Hvert år i god tid før jul sender kommunen ut et varsel til alle som har vannmåler om at det er tid for avlesning. Når kommunen mottar avlesningen vil det innsendte tallet for vannforbruk legges inn i fakturagrunnlaget sammen med prisen pr kubikkmeter vann. Ettersom utsendt fakturaer gjennom året baserer seg på forrige års forbruk, vil noen eiere oppleve ha betalt for mye og noen for lite.

Vestby kommune sender ut faktura for forbruk av vann og avløp fire ganger pr år. Linjene markert med gult hvor det står "(avreg.årsoppgjør)" er oppgjøret for året før. Differansen på hva som har blitt betalt for og hva forbruket har vært blir oppgjøret. Noen har brukt mer enn hva det er betalt for, mens andre har brukt mindre. Dette avregnes på faktura for 1. termin.

Feie- og tilsynsgebyr

På faktura for 1. termin faktureres også feie- og tilsynsgebyr. Det faktureres ¼ av et årsgebyr pr. termin pr. pipeløp. Det er Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) som feier og utfører tilsyn med fyringsanlegget på risikobasert grunnlag.

Det er eiers plikt å sørge for at MIB har korrekte opplysninger om pipe og ildsted. Har du oppdaget feil i feie- og tilsynsgebyret? Da må du melde inn dette til dem.

Se mer informasjon om feie- og tilsynsgebyr og hva du betaler for på MOVAR IKS sine nettsider.

Avlesning vannmåler

Gjennom året betaler du a-konto (en form for forskuddsbetaling eller delbetaling) for et gitt forbruk med vann, som igjen deles på 4 terminer. Hvis boligen var bebodd i 2023 vil a-konto automatisk være lik i 2024 som i 2023. Viser det seg at du har brukt mindre vann enn det som var a-konto i 2023, vil dette bli trukket fra på første faktura i 2024. Har du brukt mer vann vil dette legges til.

Hvis ditt tilgodebeløp for årsoppgjør av vannforbruk overstiger terminbeløpet for 1. termin, vil tilgodebeløp utbetales på kreditnotaens forfallsdato.

På kreditnota vil kommunens kontonummer vises, men pengene utbetales til kontonummeret vi har registrert på minkommune.no Har du ikke lest av vannmåler i tide, vil forbruket stipuleres. A-konto for 2024, blir automatisk det samme som forbruket var i 2023. Det er viktig å følge med på forbruket sitt og kontakte kommunen når forbruket avviker mye fra a-kontoen. Vi justerer da a-kontoen opp eller ned, for å få riktige gebyrer.

Kreditnota

Dersom du mottar kreditnota vil kommunens kontonummer vises. Dette er ikke det samme kontonummer som benyttes ved utbetaling. 

Tilgodebeløp vil bli utbetalt til kontoen vi har registrert på deg. Dersom annet kontonummer skal benyttes for kreditering, må dette sendes inn skriftlig til på e-post til post@vestby.kommune.no.

Spørsmål?

For henvendelser som gjelder grunnlaget til mottatt faktura om kommunale avgifter, betalingsutsettelse, tilbakebetaling eller adresseendring ber vi deg sende en e-post til post@vestby.kommune.no.