I arbeidet med Follobanen ble det boret en 20 kilometer lang tunnel mellom Oslo og Ski. Det ga store mengder knust fjell som måtte fraktes bort til deponier. I arbeidet med å lage tunnelen ble det også brukt mye vann. 

Under boringen ble dette vannet renset, delvis resirkulert og delvis sluppet ut på det kommunale avløpsnettet, etter avtale med Oslo Vann- og avløpsetat.

Hoveddelen av massene fra boringen av tunnelen ble værende på Åsland, sør i Oslo. De øvrige massene ble kjørt til disse deponiene i årene 2016 til 2018:

  • Huken ved Ammerud i Oslo.
  • Assurdalen i Nordre Follo kommune.
  • Vestby næringspark og Vestby Skogsdeponi i Vestby kommune.

Reduserte nivåer av krom

Kjøringen av massene startet i 2016. Senhøsten samme år oppdaget vi at vannet fra renseanlegget vårt inneholdt krom og sulfat. Dette gjaldt blant annet seksverdig krom, som er giftig. Først måtte vi finne kilden, så måtte vi finne tiltak for å bli kvitt problemet. Dette innebar å bygge om renseanlegget.

Tidlig i 2018 tilsatte vår entreprenør stoffer i vannet som reduserte problemet med krom. Dessverre fikk vi ikke fjernet alt av sulfat.

Når det regner eller snø smelter, kan det sige vann gjennom masser på avfallsdeponier. Det kalles sigevann og dette kan bli forurenset av stoffer som lekker fra avfall i deponiet. I 2017 ble det oppdaget sulfat i sigevannet på Åsland. Det ble rapportert inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Er i dialog med miljømyndigheter

I bekkene som renner ut fra deponiet på Åsland ble det funnet uran fra tunnelboremassene i 2017. Dette er stoff som finnes i naturen, men som nå har kommet ut, på grunn av vår aktivitet.

Norsk Institutt for Bioøkonomi overvåker både private drikkevannsbrønner og bekkene i området på Åsland, på våre vegne. Vi har utarbeidet og levert årlige miljørapporter til myndighetene siden 2015, samt hatt jevnlig dialog med dem.

Vi fortsetter å ta prøver på Åsland og ved deponiene, for å få mer informasjon om innholdet og lekkasjer av sulfat og uran.

Vi skal finne ut hvilken risiko dette kan føre til og hvilke tiltak vi kan iverksette for å redusere forurensning. Dette arbeidet utføres i samarbeid med erfarne miljøeksperter.

Ingen endringer i vannkvaliteten

Det blir nå stilt spørsmål ved hvorfor Bane NOR ikke allerede i 2017 informerte naboer, næringsdrivende og kommunene om den mulige forurensningen av uran og sulfat.

Vår vurdering har vært at det ikke har vært fare for negativ påvirkning av miljø fra vår massedeponering, men vi ser i ettertid at dialogen med kommuner og naboer burde ha vært bedre. Det beklager vi på det sterkeste. Framover legger vi vekt på god informasjon til naboer, næringsdrivende og Oslo, Nordre Follo og Vestby kommuner. 

Områder hvor naboer har mottatt sms

Vi arbeider nå med å kartlegge årsak, miljøpåvirkning og eventuelle tiltak på kort og lang sikt. Dette arbeidet utføres i samarbeid med erfarne miljøeksperter, og har høy prioritet hos oss.