Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for overføringsledning fra pumpestasjon på Brevik via pumpestasjon på Kambo og videre til nye Fuglevik renseanlegg. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning, men det er ikke krav til planprogram. Temaene som skal utredes i konsekvensutredningen er naturmangfold, kulturmiljø, forurensning i sjø og beredskaps- og ulykkesrisiko (i sjøområder).

Frist for innspill og merknader

Frist for innspill var 26.05.2023 og kan rettes til:

COWI AS v/Katrine Haugesten, postboks 123, 1601 Fredrikstad
Epost: Kahn@cowi.com
Tlf: 95 85 73 56

 

Plandokumenter

Se arealplaner for mer informasjon.