Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse/sentrumsformål på gjenværende del av felt S8, i henhold til områdereguleringen for Vestby sentrum. Det er ønskelig å utvikle et godt og attraktivt bygg for bolig, næring og tjenesteyting med attraktive næringslokaler på bakkeplan midt i Vestby sentrum. Det planlegges ca. 75 leiligheter. Planinitiativet var oppe til forhåndsforeleggelse i plan- og miljøutvalget (PLM) 24.04.2023. Temaet for forhåndsforeleggelsen var byggehøyder. PLM sitt vedtak var som følgende:

 

Forslagsstiller kan arbeide videre med sitt forslag med følgende forutsetninger:

  • Høydene på bebyggelsen tilknyttet bolig skal tilpasses slik at prosjektet blir i tråd med høydebegrensningene satt i Sentrumsplanen.
  • Etasje tenkt som felleshus for beboerne kan overskride høydene i Sentrumsplanen.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

Frist for innspill og merknader

Frist for innspill var 25.05.2023 og kan rettes til:

 

STUDIO LON AS, Egenhjemveien 37, 0196 OSLO
Epost: post@studiolon.no
Tlf: +47 92 44 66 35

Plandokumenter

Se arealplaner for mer informasjon.