Bekymring følges opp

Ansatte som er lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp, plikter å følge opp bekymringen sin. Handlingsveilederen for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) beskriver hvordan den ansatte skal handle, og på den måten sikrer vi at barn og unge i Vestby kommune gis god, koordinert hjelp.
 
Handlingsveilederen beskriver fire nivåer i arbeidet med barn og unge - fra svangerskap og opp til 24 år - fra tidlig identifisering og avklaring, til omfattende samarbeid mellom flere tjenester.
 
Hvert nivå beskriver forløpet i arbeidet med å avklare undring eller bekymringer og iverksette tiltak i og mellom tjenestene:
 
Nivå 0 - Tidlig identifisering og avklaring på eget tjenestested
Nivå 1 – Når bekymringen kan løses på eget tjenestested, sammen med foresatte
Nivå 2 – Behov for samarbeid med andre tjenester
Nivå 3 – Omfattende behov for samarbeid med flere tjenester 

Samtidighetsansvar

I overgangssituasjoner mellom tjenester eller personer kan innsatsen eller koordineringen rundt barn og unge svikte, ofte fordi den som overtar ikke er godt nok orientert om familiens situasjon.
 
På alle nivåer i handlingsveilederen har du samtidighetsansvar. Det betyr at du er ansvarlig for å følge opp barnet og familien selv hvis du har sendt henvisninger eller meldt fra om din bekymring er meldt til andre instanser eller til din leder. De ulike tjenestenes arbeid med familien skal i størst mulig grad foregå samtidig, ikke etappevis.

Nivå 0 – uro/bekymring

Hovedpunkter under nivå 0:
 • Er situasjonen akutt?
 • Undring og observasjon
 • Del bekymringen
 • Avklaring

Akutt?
Obs! Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten. Foresatte involveres ikke! Ved høy bekymring, kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten.

Vestby barnevernstjeneste: 64 98 02 12 (08.00 – 15.00)
Follo barnevernsvakt: 917 19 615 (etter kl.15.00)
Politi: 64 85 16 00 / 02800
 • Uro/bekymring/dårlig magefølelse og observasjon fra deg selv eller andre

Konkretiser bekymring for deg selv. Drøft med kollega eller leder. Ser de saken på en annen måte enn deg? Denne drøftingen kan skje uten hinder av taushetsplikt jfr forvaltningsloven § 13 b. Bruk observasjonsskjemaet og observer barnet/ungdommen i en kort periode. Skriv ned det som gir grunn til å lure, og ha fokus på de konkrete opplevelsene.

Verktøy:
- Faktorer som kan gi grunnlag for bekymring
- Undringsnotat
 • Del undringen/bekymringen
  Drøft med kollega eller leder. Ser de på saken på en annen måte enn deg? Så tidlig som mulig inviter barnet/ungdommen/foresatte til en samtale om uroen.  I invitasjonen er det viktig at barnet/ungdommen/foresatte får vite om grunnlaget for samtalen slik at de kan forberede seg. 

Husk å skrive referat fra møtet som skal sendes ut skriftlig.

Verktøy:
- Støtteark samtaler med barn
- Undringssamtalen med foresatte
- Møtemal
- Tjenesteoversikt
 • Grunn til å gå videre? Avklaring
  Etter å ha drøftet saken, og snakket med barnet/ungdommen/foresatte, vurder behovet. Om det ikke er behov for å gå videre - avslutt saken. Om det fortsatt foreligger en bekymring/undring, gå videre til nivå 1 i handlingsveilederen. Samtykke må foreligge.

Nivå 1 – fra bekymring til tiltak

Nivå 1 beskriver når bekymringen kan løses på eget tjenestested.

Obs! Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten. Foresatte involveres ikke! Ved høy bekymring, kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten.
Vestby barnevernstjeneste: 64 98 02 12 (08.00 – 15.00) 
Follo barnevernsvakt: 917 19 615 (etter kl.15.00)
Politi: 64 85 16 00 / 02800
 
Hovedpunkter:
 • Involver barnet/ungdommen og foresatte i større grad
 • Barn/unges rett til medvirkning/samtykke
 • Forbered et godt møte
 • Samtale
 • Tiltak
 • Evaluering og oppfølgingsmøter
 • Veien videre
   
 • Planlegg møte for å vurdere tiltak
  Bruk dokumentasjon fra observasjon og tidligere samtaler som grunnlag for å planlegge nytt møte. Tenk igjennom aktuelle tiltak i forkant av møtet.
   
 • Inviter til møte

NB! Vær obs på barn/ungdoms rett til medvirkning. Jo eldre ungdommen er, jo mer bestemmer de over eget liv.
Det er viktig at barnet/ungdommen og foresatte vet hva de inviteres til. Forklar godt hvorfor man ønsker møte utenom faste treffpunkt, gjerne per telefon eller ved fysisk treffpunkt. Sett av tid til å svare på eventuelle spørsmål og finn en tid som passer for alle. Send ut skriftlig invitasjon (obs, ikke innkalling) hvor det står tydelig hva agendaen er slik at de inviterte får forberedt seg.

 • Møte/undringssamtale
  Under samtalen, tenk igjennom:
  - Hva er barnet/ungdommen/foresattes sterke sider? (beskyttelsesfaktorer)
  - Hva består utfordringene av? (risikofaktorer) Hva er vi ekstra oppmerksomme på? Hva har vi observert? 
  - Er det noe i rammevilkårene som vedlikeholder problemet? Må noe endres?
  - Hva med andre barn og ansattes holdninger/relasjon til barnet/ungdommen? Må noe endres?
  - Hva skal til for å skape en positiv endring?
  - Har barnet/familien nettverk som barnet kan ha nytte av for hjelp?
  - Hvilke tiltak skal iverksettes på tjenestestedet?
  - Hvilke tiltak skal iverksettes hjemme?
Dersom aktuelt å jobbe videre/iverksette tiltak -  må dette dokumenteres og koordineres.
Husk å skrive og sende ut referat fra møtet.

Verktøy:
- Invitasjon til møte
- Referat fra møte
- Tjenesteoversikt
 • Tiltak, videre plan:
  Hvilke tiltak skal iverksettes?
  Hva er målene for tiltakene? Viktig å lage gode, tydelig og målbare mål.
   
 • Evaluering og oppfølgingsmøter av tiltakene:
  Oppfølgingsmøte skal gjennomføres innen 2-4 uker.
  Har vi nådd målene? Er det nye mål? Bør det endres strategi?

Om måloppnåelse og ikke behov for ytterlige tiltak – dokumenter og avslutt.

Om behov for å involvere flere tjenester, gå til nivå 2 i handlingsveilederen. Eksempler på andre tjenester kan være: barnevern, familieveileder, ungdomslos, NAV, psykisk helse og rus, skolehelsetjenesten.
Husk samtykkeskjema.
 
Verktøy:
- Observasjonsskjema
- Samtykkeskjema
- Tjenesteoversikt

Nivå 2 – tverrfaglig innsats (1-2 tjenester)

På nivå 2 i handlingsveilederen er det behov for samarbeid mellom flere tjenester. Her vil det være aktuelt med samarbeidsmøte. 

Obs! Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten. Foresatte involveres ikke! Ved høy bekymring, kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten.
Vestby barnevernstjeneste: 64 98 02 12 (08.00 – 15.00) 
Follo barnevernsvakt: 917 19 615 (etter kl.15.00)
Politi: 64 85 16 00 / 02800
 
Hovedpunkter:
 • Møte med aktuelle instanser
 • Tiltak
 • Evaluering
 • Veien videre
 • Inviter til og gjennomfør samarbeidsmøte
  Ta kontakt med aktuell tjeneste for å drøfte saken og høre om tjenesten vurderer om de har noe de kan bidra med. 
  ​Inviter barnet/ungdommen/foresatt og aktuelle tjenester med på et samarbeidsmøte. I møtet planlegges søknad/henvisning, evt tiltak. Det må avklares om det skal være et bytte av koordinator.
  Avtal nytt for evaluering av tiltak.
  Skriv referat fra møtet, hvor tiltak og ansvarlig for tiltak synliggjøres. 
Verktøy:
- Invitasjon til møte
- Referat
 • Tiltak
  Alle involverte gjør sin del av det som er avtalt. Informer koordinator dersom det oppstår hindringer eller endringer. Koordinator har oversiktsansvar.
  Husk at alle har et samtidighetsansvar. Samtidighetsansvar betyr at du er ansvarlig for å følge opp barnet/den unge, også etter at bekymring er meldt til andre instanser.
   
 • Evalueringsmøte
  Evaluer de tiltakene som er iverksatt. Er målene nådd? Trengs det å bytte strategi? Nye mål?
   
 • Avklar/avslutt
  Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes. Avklar behov for flere tjenester.
  Om behov for flere tjenester inn, lag et nytt samtykkeskjema.
Verktøy:
- Invitasjon til møte
- Referat
- Samtykkeskjema
- Møtemal
- Tjenesteoversikt

Nivå 3 – omfattende samarbeid mellom flere tjenester (3 eller flere)

På nivå 3 er det behov for omfattende samarbeid mellom flere tjenester. Her vil det være vesentlig med samarbeidsmøter. Det vil også kunne komme opp spørsmål om behov for individuell plan.
Skriftlig dokumentasjon og koordinator vil fortsatt være svært viktig.

Obs! Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten. Foresatte involveres ikke! Ved høy bekymring, kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten.
Vestby barnevernstjeneste: 64 98 02 12 (08.00 – 15.00) 
Follo barnevernsvakt: 917 19 615 (etter kl.15.00)
Politi: 64 85 16 00 / 02800
 
Hovedpunkter:
 • Avklaring av aktuell hjelp
 • Dokumentasjon og evt IP
 • Tiltak
 • Evaluering
 • Veien videre
   
 • Avklaring av aktuell hjelp
  På dette nivået er det behov for et bredt samarbeid med barnet/ungdommen og foresatte. Her må det avklares hvilke instanser som skal involveres videre. 
  Bør barnevernet kobles på? Spesialisthelsetjeneste? Hva er den unges rett til helsehjelp?
  Inviter til et tverrfaglig møte. 
  Se beskrivelse og form på invitasjon og tanker i møte i nivå 1.
  Bruk tidligere forsøkte tiltak og målsettinger som utgangspunkt. Hvilke behov er ikke blitt dekket? Bør det endres strategi?
Verktøy: 
- Tjenesteoversikt
- Samtykkeskjema
- Invitasjon til møte
 • Tiltak
  Planlegg tiltak og evt søknad/henvisning i møte. Avtale hvem som gjør hva. 
  Etter tverrfaglig møte, de involverte tjenestene følger opp de tiltakene deres tjeneste skal utføre. Viktig å informere koordinator om det er noen endring i tjenestetilbudet og dokumentere de tiltak som gjøres.
  Husk at alle har et samtidighetsansvar. Samtidighetsansvar betyr at du er ansvarlig for å følge opp barnet/den unge, også etter at bekymring er meldt til andre instanser.
   
 • Dokumentasjon og eventuelt individuell plan
  Avklar om det burde være et skifte av koordinator. Det bør være tjenesten/personen som er nærmest barnet som koordinerer. Om barnevernet er involvert vil det være naturlig at de koordinerer.
  Barnet/ungdommen kan ha rett på, og ønske seg individuell plan. 
   
 • Evaluering
  Arbeidet evalueres jevnlig, og det holdes oppfølgingsmøter. Første oppfølgingsmøte skal gjennomføres inne 2 -4 uker.
  Det gjøres vurderinger på om tiltakene har ønsket effekt, eller om man bør endre måte å jobbe på. Om man ser at tiltakene har ønsket effekt gjøres det vurderinger på om man kan avslutte tjenestene, eller evt gå ned til nivå 2 eller 1.