Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant og grønt boligområde, gode næringslokaler og økt byliv i nye Vestby sentrum. Det planlegges for rundt 700 boliger, og rundt 15 000 m2 næringslokaler. Bebyggelsen planlegges i henhold til utnyttelsesbegrensinger i overordnet plan. Stedvis vil det utredes noe høyere bebyggelse enn det som legges til rette for i overordnet plan, der dette er forenelig med bo- og områdekvaliteter.

Planforslaget vil ha stort fokus på levende byrom og gater, og legge til rette for en utvikling med grønt preg og attraktive 1 etasjer.

Utbyggingsavtale

Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Vurdering og konsekvensutredning

Under arbeidet med planinitiativet, og i forbindelse med oppstartsmøtet, er det gjort

vurderinger av om planarbeidet vil utløse krav om konsekvensutredning etter KUforskriften

Forslagsstiller og administrasjonen har vurdert at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning

Informasjon om tidligere saksgang

Oppstartsmøte ble gjennomført den 22. juni 2021. Planinitiativet og referat fraoppstartsmøte er tilgjengelig i kommunens innsynsløsning.

Innspill

Frist for innspill er 30. august 2021.

TAG Arkitekter AS
v/ Tuva Margrethe Skaret
Osterhaus' gate 27
0138 Oslo

Tlf 406 46 009 / E-post: ts@tagarkitekter.no

Merknadene blir samlet og kommentert av plankonsulent. Alle mottatte dokumenter, merknader o. I. vil bli sendt til kommunen. 

Når planforslaget er komplett, vil det bli sendt til kommunen sammen med alle innkomne merknader.

Videre saksgang

Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.